Zdecydowali o finansach i podatkach

Reklamy

Ostatnia sesja Rady Gminy Teresin, która odbyła się we wtorek, 14 listopada dotyczyła zmian finansowych, ustalenia planu zagospodarowania części gminy Teresin, jak też ustalenia nowych podatków gminnych i uchwały w sprawie obligacji na terenie gminy

 Jedną z najważniejszych spraw w trakcie sesji Rady Gminy Teresin są zwykle ustalenia przyszłorocznych podatków gminnych. Nie inaczej było tez w tym roku W drodze uchwały rada gminy zatwierdziła wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok. Decyzja była jednogłośna.

Stawka na grunty, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza zdrożały za 1 m kw. rok do roku o 10 gr – z 1,15 zł na 1,25 zł. Cena gruntów pod wodami nie zmieniła się i pozostaje 5 zł za 1 hektar. Również nie zmieniła się wycena podatkowa za 1 m gruntu dla organizacji pożytku publicznego. Wynosi jak dalej 0,50 zł. Przy gruntach objętych obszarem rewitalizacji cena 1 m kw. Wzrosłą o 58 gr z 4,81 zł na 4,19 zł. W przypadku budynków mieszkalnych lub ich części wzrost podatku wyniesie 5 gr – z 0,95 zł na 1 zł. To w sumie niewielka podwyżka. Jednak przy założeniu, że dom ma 100 m kw. to w tym przypadku wzrost o 5 zł. Przy budynkach lub części ich związanych z działalnością gospodarczą wzrost podatku od 1 m kw. wyniesie 1,50 zł. Os nowego roku będzie to 30 zł za 1 m kw. Przy budynkach, gdzie prowadzony jest obrót kwalifikowanym materiałem siewnym wzrost podatku sięgnie 2,03 zł od 1 m kw. i będzie to 15,50 zł. Nie ulegną zmianie podatki od obiektów związanych ze służbą zdrowia. Tu 1 m kw. nadal kosztować ma 5 zł. Nie zmieni się też podatek od domów dla organizacji pożytku publicznego – pozostaje 8 zł za 1 m kw.

Ponadto radni postanowili obniżyć średnią cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2024 z kwoty 89,63 zł za jednostkę przeliczeniową do kwoty 50 zł, czyli utrzymać ją na tym samym poziomie co rok wcześniej.

W trakcie obrad radni zdecydowali w sprawie emisji obligacji Gminy Teresin oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Gmina Teresin wyemituje obligacje na łączną kwotę 5 mln zł w łącznej liczbie 5 tys. sztuk o wartości nominalnej 1 tys. zł każda, a ich emisja nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do jednego adresata.

W czasie sesji radni zajęli się sprawą uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część Nowych Gnatowic. Zmiany pozwolą prowadzić racjonalną gospodarkę przestrzenną na obszarze gminy Teresin. Rada dokonała również zmian w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Teresin, co jest związane z potrzebą powiększenia strefy rozwoju wielofunkcyjnego w kierunku aktywności funkcji gospodarczych. W tym też wygospodarowania terenów pod obiekty produkcyjne i usługowe, składy i magazyny oraz odnawialne źródła energii.

Do budżetu gminy Teresin i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2023-2038 wprowadzone zostały bieżące zmiany wynikające z konieczności dostosowania planów i wydatków do aktualnych potrzeb. Plan dochodów został zwiększony o 900 zł w związku z otrzymaną dotacją na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna. Jednocześnie dochód został okrojony o 1 304,88 zł. Fundusz przeznaczony został na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

W kolejnej części sesji radni podjęli uchwałę w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Teresin oraz gmin, z którymi zostaną zawarte porozumienie. Transport ma być dopasowany do potrzeb mieszkańców – uczniów i pracujących.

Radni przyjęli uchwały o nadaniu nazw ulicom w Serokach-Parceli na ul. Jagodową i w Teresinie Gaju na ul. Sarnią, jak też nabycia na rzecz mienia komunalnego niezabudowanej nieruchomości położonej w Zielonce. Wyrazili też zgodę na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu lokalu w Teresinie na cele użytkowe.

Na zakończenie obrad Bogdan Linard, przewodniczący Rady Gminy Teresin poinformował, że na wniosek Marka Olechowskiego, wójta gminy oraz Klubu Radnych „Niezależni + Zdrowie” podjęta została decyzja o powołaniu Młodzieżowej Rady Gminy Teresin. W najbliższym czasie ma zostać opracowany statut tej rady, która ma charakter opiniotwórczy i doradczy, a jej celem jest propagowanie idei samorządności i inicjowanie działań na rzecz młodzieży.

Bogumiła Nowak

Fot. UG Teresin

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz