Obwieszczenie w sprawie obowiązkowej deratyzacji na terenie miasta

fot.pixabay
Reklamy

INFORMUJE SIĘ MIESZKAŃCÓW Miasta Sochaczew, że w oparciu o przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Burmistrz Miasta Sochaczew Zarządzeniem Nr 244.2023 z dnia 12.09.2023 r.  zobowiązuje do przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie Gminy Miasto Sochaczew w terminie od 2 października do 17 listopada 2023 r.

1.    Do przeprowadzenia deratyzacji zobowiązani są wszyscy właściciele, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomościami zlokalizowanymi na terenie Miasta Sochaczew.

2.     Deratyzacją objęte są w szczególności:

1)   zakłady pracy i obiekty produkcyjne, usługowe, użyteczności publicznej, instytucje, sklepy, restauracje, hurtownie, magazyny itp.,

2)   budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne, biurowe, gospodarcze, produkcyjne itp.,

3)   szkoły, przedszkola, żłobki, zakłady opieki zdrowotnej itp.,

4)   korytarze piwniczne, węzły ciepłownicze, pomieszczenia i altany na pojemniki do gromadzenia odpadów oraz inne pomieszczenia i miejsca najbardziej narażone bytowaniem i gromadzeniem się gryzoni,

5)   kanalizacja deszczowa na terenie miasta Sochaczew,

6)   kanalizacja sanitarna na obszarze całego miasta, w tym terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków – Aleja 600-lecia oraz osadniki ściekowe,

7)   sieć ciepłownicza na terenie miasta Sochaczew,

8)   teren Targowiska Miejskiego – ulica Pokoju 12 w Sochaczewie.

3.    Właściciele, użytkownicy lub zarządcy nieruchomości mogą wykonać deratyzację we własnym zakresie lub zlecić wykonanie prac wyspecjalizowanym jednostkom.

4.    Przed przystąpieniem do deratyzacji należy zaopatrzyć się w trutkę na gryzonie oraz oczyścić z odpadów i śmieci podwórza, śmietniki, piwnice i strychy, zabezpieczyć przed dostępem gryzoni artykuły spożywcze i karmę dla zwierząt oraz uniemożliwić im dostęp do wody.

5.     W dniu 3 kwietnia 2023 r. należy wyłożyć trutkę wg pouczenia dołączonego do każdego opakowania w miejscach, gdzie pojawiają się gryzonie, umieszczając jednocześnie w tych miejscach komunikat o wyłożeniu trutki wraz z informacją o grożącym niebezpieczeństwie otrucia ludzi i zwierząt.

6.    Wyłożone trutki należy pozostawić do dnia 19 maja 2023 r. uzupełniając je w miarę spożywania przez gryzonie.

7.    W czasie wyłożenia trutki uniemożliwić dostęp ludzi do miejsc, w których wyłożono trutki oraz zabezpieczyć trutkę przed dostępem dla zwierząt domowych oraz ptactwa.

8.    Po zakończeniu akcji deratyzacji należy zebrać i zlikwidować pozostałości trutki oraz usunąć komunikat o wyłożeniu trutki wraz z informacją o grożącym niebezpieczeństwie otrucia ludzi i zwierząt.

UM

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz