Gmina czeka na wnioski stypendialne

fot.pixabay
Reklamy

SOCHACZEW Do 15 września przyjmowane były w Gminie Sochaczew wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2023/2024. Stypendium szkolne może otrzymać każdy uczeń mieszkający na terenie gminy, a będący w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z  niskich dochodów na osobę w rodzinie.

 Wsparcie stypendialne dotyczy to rodzin, w których są osoby bezrobotne, niepełnosprawne, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietne, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Pomoc przysługuje uczniom szkół publicznych i niepublicznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych. Skorzystać można na czas kształcenia się, ale nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia. Świadczenie mogą dostać też uczniowie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych. Pomoc nie przysługuje uczniom zerówek i zamieszkałym poza gminą. Warunkiem przyznania stypendium jest dochód na osobę nie wyższy niż 600 zł miesięcznie. Wnioski składają rodzice, albo opiekunowie, pełnoletni uczeń lub dyrektor szkoły. Do wniosku dołączane są dokumenty potwierdzające dochody netto, zaświadczenie lub oświadczenie z tytułu stosunku pracy, ewentualnie z tytułu umowy zlecenia lub umowy o dzieło (umowa, rachunek lub oświadczenie). Gdy składa rencista lub emeryt decyzja organu emerytalno-rentowego. Przy zasiłku dla bezrobotnych – zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy. Jeśli ktoś ma inne dochody to zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające ich wysokość. Przy prowadzonej działalności gospodarczej rodzice lub opiekunowie powinni dołączyć dokument potwierdzające dochody z działalności gospodarczej. W przypadku alimentów odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem oraz inne dokumenty dotyczące tych świadczeń.

Ponadto przy składaniu wniosków trzeba było dołączyć oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia, wysokości zasiłku rodzinnego i decyzję przyznającą dodatek mieszkaniowy. w toku postępowania administracyjnego Gminny Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół  może wymagać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy. Podczas składania wniosku należy okazać pracownikowi oryginał dokumentu, by potwierdził zgodność z kopią.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Należy zwracać się o niego do dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia. O zasiłek szkolny należy ubiegać się bezpośrednio po wystąpieniu zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku, w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od jego wystąpienia.

Oprac. BN

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz