Zostań ławnikiem sądowym

fot.pixabay
Reklamy

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2023 roku czteroletniej kadencji ławników sądów powszechnych, Prezes Sądu Okręgowego w Płocku zwrócił się do Rady Miejskiej w Sochaczewie z prośbą o dokonanie wyboru ławników na kadencję 2024-2027:
– do orzekania w  Sądzie Okręgowym w Płocku – 8 osób; – do orzekania w Sądzie Rejonowym w Sochaczewie – 3 osoby.

Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto: posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich; jest nieskazitelnego charakteru; ukończył 30 lat; jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku; nie przekroczył 70 lat; jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika; posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe. Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca się szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2023 roku. Wybory ławników odbędą się najpóźniej w październiku 2023  roku.

Karty zgłoszenia kandydata wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami przyjmowane są w Urzędzie Miejskim, Biurze Obsługi Klienta w godz. 8:00-16:00 oraz za pośrednictwem poczty przesłanej na adres Urząd Miejski w Sochaczewie, Biuro Rady Miejskiej, ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew (decyduje data wpływu). Druki karty zgłoszenia kandydata na ławnika oraz pozostałych dokumentów można otrzymać w Biurze Obsługi Klienta UM.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły po upływie terminu, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu.

Wszelkie dodatkowe informacje na temat tego, kto nie może być ławnikiem, jak poprawnie zgłosić kandydata na ławnika, jakie należy dostarczyć dokumenty i zaświadczenia, można uzyskać w Biurze Rady Miejskiej pod numerem tel.: (46) 862 28 34.

UM Sochaczew

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz