Nabór wniosków na rolnicze inwestycje

Fot. ARiMR
Reklamy

Od 5 czerwca ruszył nabór wniosków na inwestycje rolnicze dla tych, którzy planują w swoich gospodarstwach m.in. prace związane z racjonalizacją produkcji, wprowadzaniem innowacji czy zmianą profilu swojego gospodarstwa. Wsparcie finansowane będzie skierowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Nabór trwa miesiąc, czyli do 5 lipca.

 O wsparcie, jak dotąd, mogą ubiegać się rolnicy – osoby fizyczne, w tym wspólnie wnioskujące, wspólnicy spółek cywilnych, osoby prawne, spółki osobowe prawa handlowego oraz oddziały przedsiębiorcy zagranicznego. Warunkiem starania się o wsparcie jest to, że muszą oni posiadać gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 hektara, ale nie większej niż 300 hektarów lub nieruchomość, która służy do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. W tym drugim przypadku nieruchomość powinna mieć wielkość ekonomiczną nie mniejszą niż 13 tys. euro. Jednak nie powinna ona przekraczać 200 tys. euro. Wnioskujący muszą też prowadzić w celach zarobkowych działalność rolniczą w zakresie produkcji zwierzęcej lub roślinnej.

Wsparcie może dotyczyć inwestycji związanych z zakupem nowych maszyn i urządzeń rolniczych, wyposażenia do produkcji rolnej, jak i budowy, remontów połączonych z modernizacją budynków lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej. Pomoc można uzyskać na zakładanie sadów lub plantacji krzewów owocowych, gatunków owocujących dłużej niż 5 lat. Jednak trzeba tu pamiętać, że inwestycje trwale związane z gruntem lub nieruchomością, w tym dotyczące zakładania sadów lub plantacji krzewów owocowych, nie mogą być realizowane przez osoby wspólnie wnioskujące.

W tym naborze można złożyć wniosek o dofinansowanie zakupu i instalacji urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, ale pod warunkiem że energia produkowana z tych urządzeń wykorzystywana będzie na pokrycie potrzeb wynikających z prowadzenia działalności rolniczej. Z dotacji mogą skorzystać ci, którzy otrzymali wsparcie z programu „Zielona energia dla wsi” wdrażanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wsparcie przyznawane będzie w formie refundacji części kosztów. Standardowy poziom dofinansowania to 50 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych. W przypadku gdy o wsparcie ubiegać się będzie młody rolnik lub gdy zrobi to wspólnie kilku rolników, poziom dofinansowania wzrośnie do 60 proc. Minimalny poziom kosztów kwalifikowanych musi być wyższy niż 50 tys. zł. Jedna osoba i jedno gospodarstwo może otrzymać maksymalnie 600 tys. zł, gdy zaplanowane przedsięwzięcia związane będą bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich lub magazynów paszowych, w których prowadzona będzie produkcja zwierzęca. Dotyczy to także adaptacji istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskich i ich wyposażenia.

W pozostałych przypadkach limit maksymalny wynosi 250 tys. zł. O wsparcie mogą ubiegać się również rolnicy, którzy otrzymali wcześniej dofinansowanie w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” w innych obszarach, ale pod warunkiem że nie wykorzystali dostępnego limitu.

Złożone przez rolników wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. O kolejności przysługiwania pomocy będzie decydowała suma uzyskanych punktów. Premiowane będą inwestycje służące ochronie środowiska lub zapobiegające zmianom klimatu czy też związane ze zwiększeniem skali produkcji lub zmianą profilu produkcji rolnej wpływającej na jej zróżnicowanie. Punkty będą przyznawane ponadto za uczestnictwo w unijnych lub krajowych systemach jakości, modernizację i wiek wnioskodawcy.

Wnioski są przyjmowane przez biura powiatowe i oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dokumenty można składać osobiście lub przez pełnomocnika, rejestrowaną przesyłką pocztową oraz przez platformę ePUAP (tu jednak trzeba mieć autoryzowany podpis).

Bogumiła Nowak; ARiMR

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz