Jednogłośne absolutorium dla Zarządu Powiatu

Reklamy

Najważniejszym punktem obrad XLIV sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, która odbyła się w środę, 28 czerwca było udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu. Głosowanie nad jego udzieleniem poprzedziła dyskusja a także przedstawienie raportu o stanie powiatu sochaczewskiego za rok 2022 oraz zapoznanie radnych z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, dotyczącą sprawozdania z wykonania planu dochodów i wydatków.

Udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu oznacza, że budżet, w tym wydatki powiatu, realizowane były prawidłowo i nie budziły zastrzeżeń organów kontrolnych. Poprzez przyjęcie tej uchwały aprobuje się jednocześnie sprawozdanie z wykonania budżetu, choćby pod kątem poprawności rachunkowej. Ocena dla Zarządu Powiatu wyrażona w absolutorium jest jednocześnie oceną rzetelności pracy wydziałów i jednostek podległych powiatowi.

Głosowanie radnych nad przyznaniem absolutorium poprzedziło przedstawienie Raportu o stanie powiatu. Dokument ten zawiera całoroczne podsumowanie działalności Rady, Zarządu, stan finansów powiatu, opis działalności komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Sochaczewie oraz innych powiatowych jednostek. Treść raportu jest dostępna na BIP-ie urzędu. Po jego przedstawieniu odbywa debata nad raportem, a następnie Rada podejmuje uchwałę o udzieleniu Zarządowi Powiatu wotum zaufania. Nie inaczej było podczas środowej sesji. Wszyscy członkowie Zarządu Powiatu zabierali głos, wskazując na jakże ważne wielomilionowe inwestycje, które w ostatnich latach z powodzeniem udało się realizować. Niektóre z nich zostaną niebawem ukończone. Wśród wielu wymienianych inwestycji, aż 8 przekroczyło wartość 1 miliona złotych, czego w historii samorządu powiatu jeszcze nie było. To zasługa m.in. programów rządowych, dzięki którym udało się pozyskać znaczące dofinansowanie. Informatyzacja szpitala, modernizacja bloku operacyjnego i budowa parkingu przed placówką, budowa hali sportowej przy ZS CKP, nowy most na Bzurze w Chodakowie, 2 boiska – przy ZS RCKU i LO im. F. Chopina, powiatowa strefa sportu w ramach Powiatowego Budżetu Obywatelskiego, rozbudowa ZS im. J. Iwaszkiewicza, budowa nowego obiektu dydaktycznego dla ZS RCKU, budowa WTZ, remont hali sportowej w ZS Teresin, zakup dwóch domów i działki dla potrzeb Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej a do tego kilometry wyremontowanych dróg powiatowych we wszystkich gminach i mieście – to pokazuje skalę inwestycji, które z rozmachem, ale i rozwagą realizuje konsekwentnie samorząd powiatowy we wszystkich dziedzinach. Warto też wspomnieć o polityce społecznej m.in. dużej kampanii dotyczącej promocji pieczy zastępczej realizowanej przez PCPR czy milionowych programach oświatowych, realizowanych w szkołach ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest powiat. Stąd też nie mogło być inaczej – Zarząd Powiatu uzyskał wotum zaufania.

W dalszej części obrad sesji po przedstawieniu pozytywnego wniosku opiniującego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu oraz pozytywnej opinii RIO i dyskusji nad sprawozdaniami Rada Powiatu przy 20 głosach udzieliła jednogłośnie Zarządowi Powiatu absolutorium z wykonania budżetu za ubiegły – 2022 rok. Po głosowaniu starosta zabrała głos, dziękując radnym za dobrą współpracę i za udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu. – Spotykając się z Zarządem Powiatu, robimy wszystko, by nasza działalność na rzecz mieszkańców powiatu sochaczewskiego była jak najbardziej owocna a dzięki współpracy a radnymi, dzięki temu, że Rada akceptuje nasze działania wyrażając zgodę na podjęcie uchwał możemy realizować m.in. ważne inwestycje drogowe, oświatowe, społeczne. – Robimy wszystko, by pozyskiwane zewnętrzne środki finansowe – w tym te rządowe – wydatkować dobrze, z pożytkiem dla mieszkańców wszystkich gmin i miasta Sochaczew. To też zasługa innych samorządów, bo współpraca z nimi pozwala na zmodernizowanie większych odcinków dróg – mówiła już po sesji starosta Jolanta Gonta.

Budżet powiatu został zrealizowany zgodnie z planem. Planowane dochody wykonano w kwocie 135 551 776,25 zł, tj. 98,91% planu. Planowane wydatki zrealizowano w kwocie 131 345 137,52 zł, co stanowi 85,54% planu. Wydatki majątkowe stanowią 21,68% ogółu wydatków. Powiat spłacił w 2022 roku zadłużenie w kwocie 560,450,76 zł. Zobowiązania długoterminowe do spłacenia w następnych latach wynoszą 2 628 550,08 zł, które stanowią 1,94% wykonanych dochodów ogółem. Powiat posiada zobowiązania z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń dla ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie w kwocie 2 340 000,00 zł. Co istotne, na co wskazała RIO wskaźnik spłaty długu wraz z kosztami jego obsługi nie przekroczył limitu, o którym mowa w ustawie o finansach publicznych. Budżet powiatu zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 4 206 638,50 zł, przy planowanym deficycie w kwocie 16 498 101,44 zł.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz