15 maja rusza kwalifikacja wojskowa w powiecie sochaczewskim

Reklamy

W poniedziałek, 17 kwietnia rozpoczęła się tegoroczna kwalifikacja wojskowa. Potrwa do 21 lipca. Do powiatowych komisji lekarskich będzie musiało stawić się 230 tys. osób. Na terenie powiatu sochaczewskiego kwalifikacja wojskowa odbędzie się w dniach od 15 maja do 6 czerwca 2023 roku i obejmie około 500 osób. Dotyczy ona mężczyzn z określonych roczników oraz kobiet kończących studia np. na kierunkach medycznych.

Celem kwalifikacji wojskowej jest wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej oraz określenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby wojskowej osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji oraz tych, które zgłosiły się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, a mają ukończony 18. rok życia. Za przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie naszego powiatu odpowiada starosta.  Na terenie naszego powiatu siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej będzie Sochaczewskie Centrum Kultury przy ul. F. Chopina 101 w Sochaczewie.

Nowym elementem w czasie kwalifikacji wojskowej, będzie prowadzony wywiad psychologiczny (test i rozmowa), na podstawie, którego ustanowiona będzie zdolność psychologiczna do czynnej służby wojskowej. Ułatwi to ochotnikom w przyszłości proces rekrutacji do różnych rodzajów czynnej służby wojskowej. W czasie kwalifikacji nie będą wydawane książeczki wojskowe, które w obecnych uwarunkowaniach żołnierze otrzymują po złożeniu przysięgi wojskowej.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2022 r. podlegają:

1. mężczyźni urodzeni w 2004 r.;

2. mężczyźni urodzeni w latach 1999 – 2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3. osoby które w latach 2021 – 2022:

  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolność, o której mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończeniem kwalifikacji wojskowe

4. kobiety urodzone w latach 1999-2004 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;

5. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

 Osoba stawiająca się po raz pierwszy do kwalifikacji wojskowej przedstawiają:

  1. Wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta):
  • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
  • dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe.
  1. Powiatowej Komisji Lekarskiej: posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej, albo wypis z treści orzeczenia stwierdzającego niezdolność lub niepełnosprawność, o których mowa w art. 62 ust. 4 ustawy.
  2. Szefowi wojskowego centrum rekrutacji: dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu. W razie niemożności stawienia się w wyznaczonym terminie są obowiązane to uczynić niezwłocznie po ustaniu przeszkody. Obowiązek ten trwa do końca roku kalendarzowego, w którym kończy 60 lat życia.

W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny wójt, burmistrz (prezydent miasta) z urzędu lub na wniosek przewodniczącego PKL lub szefa wojskowego centrum rekrutacji nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Terminy kwalifikacji wojskowej poszczególnych gmin:

Miasto Sochaczew: 15 – 23 maja 2023 r.

Gmina Brochów: 23 maja 2023 r.

Gmina Rybno: 24 maja 2023 r.

Gmina Teresin: 25 – 29 maja 2023 r.

Gmina Nowa Sucha: 29 – 30 maja 2023 r.

Gmina Iłów: 31 maja 2023 r.

Gmina Sochaczew: 1 – 5 czerwca 2023 r.

Gmina Młodzieszyn: 5 czerwca 2023 r.

Kobiety: 6 czerwca 2023 r.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz