Teresin – sesja Rady Gminy

Reklamy

Podczas LXIX sesji Rady Gminy Teresin radni zdecydowali o przyjęciu 9 projektów uchwał oraz 3 sprawozdań. Wysłuchali również informacji przewodniczącego Rady Gminy i wójta o ich działaniach w okresie międzysesyjnym.

Na początku posiedzenia przedstawiono nowego kierownika Posterunku Policji w Teresinie. Został nim podkom. Rafał Wróbel. Przewodniczący Rady Gminy Bogdan Linard w swoim wystąpieniu złożył serdeczne gratulacje oraz wyraził przekonanie, że nowy kierownik zadba przede wszystkim o wysokie poczucie bezpieczeństwa mieszkańców gminy Teresin.

Następnie radni przyjęli sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Teresin, z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Teresinie oraz z działalności Komisji Rewizyjnej za 2022 rok.

W kolejnym punkcie obrad podjęli uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok.

W trakcie obrad Rada Gminy uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Teresin obejmujący część obrębu ewidencyjnego Gaj.

Kolejne uchwały dotyczyły wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w obrębie Seroki Parcela (z przeznaczeniem na powiększenie nieruchomości sąsiedniej stanowiącej działkę numer 237) oraz w obrębie Granice (przekazanie gminie przez właściciela nieodpłatnie nieruchomości z przeznaczeniem na drogę). Na sesji podjęto również uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej polegającej na prawie przejścia, przejazdu i przesyłu przez działkę oznaczoną nr ewidencyjnym 97 położoną w obrębie geodezyjnym Nowa Piasecznica.

Radni ponadto przyjęli „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Teresin w 2023 roku”.

W drodze uchwały Rada Gminy określiła górne stawki opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości (za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych) w kwocie 40 zł za 1m3; za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy w przypadku, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości: za pojemnik 120 l – 85,00 zł, za pojemnik 240 l – 170,00 zł, za pojemnik 1100 l -270,00 zł, za pojemnik 7000 l – 2000,00 zł; za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy w przypadku, gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości: za pojemnik 120 l – 170,00 zł,  za pojemnik 240 l – 340,00 zł, za pojemnik 1100 l – 540,00 zł, za pojemnik 7000 l – 2000,00 zł).

Radni zajęli się także zmianami budżetowymi wynikającymi z konieczności dostosowania planów i wydatków do aktualnych potrzeb. Najistotniejsze z nich to zwiększenie planu dochodów o kwotę 517,67 zł ze środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie, o kwotę 4.590,00 zł ze środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe i na obsługę zadania oraz o kwotę 1.744,53 zł ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.

O kwotę 80.760,00 zł zmniejszono wydatki w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dębówka, dz. nr ew.110, 97/42, 97/8 obr. geod. Dębówka” oraz o kwotę 23.000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Lawendowa w m. Paprotnia”. Zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 60.000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Radosna w m. Paprotnia”.

Rada Gminy postanowiła ponadto wprowadzić nowe zadania inwestycyjne na kwotę 4.000,00 zł w zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej w branży elektrycznej doświetlenia przejścia dla pieszych w ulicy Torowej przy ulicy Lipowej w Teresinie” oraz o kwotę 17.760,00 zł w zadaniu pn. „Modernizacja kortów tenisowych w Teresinie”. W związku z przyjętym programem współpracy Gminy Teresin z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok wprowadzono dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na kwotę 22.000,00 zł z przeznaczeniem na integrację kulturową i społeczną osób starszych (7.000,00 zł), upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród osób starszych (7.000,00 zł) oraz działalność na rzecz dzieci i młodzieży (organizacja aktywnego wypoczynku – 8.000,00 zł).

Na koniec Rada wysłuchała informacji przewodniczącego Rady Gminy i wójta o ich działaniach w okresie międzysesyjnym.

źródło i fot. UG Teresin

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz