Umowy, projekty i finanse

Reklamy

Pierwsza w roku kalendarzowym sesja Rady Gminy w Teresinie odbyła się we wtorek, 31 stycznia w sali widowiskowo – kinowej Dworca TO.Kultura Choć dominowały sprawy finansowe to jednak nie zabrakło też spraw związanych z uchwaleniem programów współpracy gminy Teresin z organizacjami pozarządowymi oraz pożytku publicznego w bieżącym roku, jak też podpisania umowy o współpracy partnerskiej między gminą Teresin a miastem Zbaraż w Ukrainie.

Co roku radni ustalają roczny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Określa on lokalną strategię w zakresie zapobiegania uzależnieniom oraz minimalizacji szkód wynikających z używania alkoholu, narkotyków oraz zwalczania nałogów. Nie inaczej było w tym roku. Radni przyjęli program dotyczący Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii jednogłośnie. W bieżącym roku zarezerwowano na działania z nim związane  310 tys. zł. Program ten będzie realizowany z funduszy, które pochodzą z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za zezwolenia na obrót napojami alkoholowymi. Najważniejsze działania realizowane w ramach tego programu i kontynuowane co roku to przede wszystkim zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, udzielanie rodzinom z problemami alkoholowymi pomocy psychospołecznej i prawnej, prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, a także przeciwdziałania narkomanii. Ponadto w tych funduszy wspomagana będzie działalność instytucji i stowarzyszeń wspierających walkę z alkoholizmem i narkomanią oraz podejmowanie interwencji. Nowością w tegorocznym programie są konsultacje psychologiczne. Będą się one odbywały raz w tygodniu  – w czwartek, w hali GOSiR w godzinach 16.00 – 18.00. Z funduszu Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii organizuje imprezy kulturalno – sportowe dla społeczności gminnej.

W trakcie sesji radni uchwalili zwiększenie wydatków w Wieloletniej Prognozie Finansowej o 125 tys, zł na zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności usług społecznych poprzez przebudowę i termomodernizację budynku urzędu gminy. W ramach tej kwoty zatrudniony będzie  inspektor nadzoru. W uchwale budżetowej dochody uzupełniono o kwotę 20 910 zł na wypłatę rekompensat dla podmiotów uprawnionych do otrzymania zgodnie z ustawą o ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku. Przewidziane są dwa poziomy finansowe dodatku energetycznego. 1 tys. zł otrzymają osoby, które do ogrzewania domu wykorzystują urządzenia na prąd (pompy ciepła, bojlery, piece akumulacyjne), a 1,5 zł, gdy roczne zużycie energii elektrycznej w danym gospodarstwie domowym w 2021 roku wyniosło ponad 5000 kWh. Dodatek energetyczny dostanie gospodarstwo domowe, którego podstawowym źródłem ogrzewania jest urządzenie na prąd. Niezbędne jest także uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Dopłaty nie otrzymają gospodarstwa, które korzystają z fotowoltaiki, mają pozytywnie rozpatrzony wniosek o dodatek energetyczny węglowy lub do innych źródeł ciepła. Pod uwagę brane zgłoszenia lub wpisy dokonane do 11 sierpnia 2022 roku. Późniejsza data może być zaakceptowana tylko wówczas, gdy główne źródło ogrzewania dla danej nieruchomości zgłaszane jest po raz pierwszy (nowo postawionych nieruchomości). O kwotę 469 388,08 zł zwiększono także środki w gminie Teresin na wypłatę dodatków węglowych dla gospodarstw domowych.

Radni gminy Teresin zatwierdzili na sesji protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli realizacji inwestycji gminnej dotyczący budowy biologiczno – mechanicznej oczyszczalni ścieków oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Skotnikach. Z kolei zrezygnowano z utwardzenia  placu manewrowego przy budynku strażnicy OSP Teresin, które miało kosztować 150 tys. zł. Wprowadzono jednocześnie nowe zadanie. Jest to dostawa wraz z montażem wyposażenia do samochodu ratowniczo – gaśniczego OSP Teresin. Na to zadanie przeznaczono 86 039 zł. Ta inwestycja wydaje się bardziej niezbędna niż planowana wcześniej przebudowa placu.

Bogumiła Nowak

Fot. UG Teresin

 

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz