Stwórz strategię rozwoju Sochaczewa

fot. archiwum Expressu Sochaczewskiego

W dniach od 6 lutego do 13 marca zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Miasto Sochaczew na lata 2024-2030.

Konsultacje mają na celu zapewnienie udziału interesariuszy w przygotowaniu dokumentu strategicznego dotyczącego długofalowego rozwoju miasta oraz wymianę wiedzy, informacji, poznanie uwag i opinii dotyczących Projektu Strategii Rozwoju Gminy Miasto Sochaczew na lata 2024-2030.

Konsultacje zostaną przeprowadzone z mieszkańcami Gminy Miasto Sochaczew, sąsiednimi gminami i ich związkami, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, to jest z działającymi na terenie Gminy Miasto Sochaczew organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami oraz z dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie – Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Miasto Sochaczew na lata 2024-2030 oraz dokument pn. „Pogłębiona diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Gminy Miasto Sochaczew” zamieszczone zostaną w Urzędzie Miejskim w Sochaczewie, ul. 1 Maja 16 (tablica ogłoszeń na parterze obiektu) oraz na stronach https://konsultacje.sochaczew.pl i bip.sochaczew.pl.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie od 06.02.2023 r. do 13.03.2023 r. w następujących formach: zbieranie uwag w postaci formularza konsultacyjnego (w formie papierowej bądź elektronicznej) oraz spotkania konsultacyjnego.

Zbieranie uwag w postaci formularza konsultacyjnego (w formie papierowej bądź elektronicznej) – formularz można złożyć osobiście w godzinach 08.00-16.00 w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Sochaczewie, ul. 1 Maja 16, przesłać za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Urząd Miejski w Sochaczewie, ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew lub przesłać skan wydrukowanego, wypełnionego i podpisanego formularza za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: fundusze@sochaczew.pl oraz drogą elektroniczną poprzez platformę konsultacyjną https://konsultacje.sochaczew.pl.

Spotkanie konsultacyjne dla interesariuszy, które odbędzie się dnia 02.03.2023 r. o godz. 17:00 w Kramnicach Miejskich, ul. 1-go Maja 21 (sala konferencyjna – II piętro).

Informacje o rozpoczęciu konsultacji społecznych zostaną podane do informacji publicznej poprzez następujące środki: Urząd Miejski w Sochaczewie, ul. 1 Maja 16 (tablica ogłoszeń na parterze obiektu) oraz na stronach https://konsultacje.sochaczew.pl i bip.sochaczew.pl.

Nie będą rozpatrywane opinie, uwagi i propozycje zgłoszone w formie innej aniżeli wskazane powyżej (tj. formularz konsultacyjny, spotkanie konsultacyjne). Ponadto, pod uwagę nie będą brane opinie, uwagi i propozycje zgłoszone w terminie innym niż wskazany powyżej termin konsultacji (tj. od 06.02.2023 do 13.03.2023). Co więcej, opinie zgłoszone poprzez formularz konsultacyjny będą rozpatrywane wyłącznie wtedy, gdy formularz będzie podpisany imieniem i nazwiskiem osoby zgłaszającej uwagi.

UM Sochaczew

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz