Sejmik Mazowsza pomoże kupić autobusy

Fot. Pixabay
Reklamy

W ramach pilotażowego programu   „Mazowsze autobusy dla szkół” samorząd województwa mazowieckiego dofinansuje mazowieckim gminom zakup 46 autobusów, które będą dowozić uczniów do szkół. Co ważne, wsparcie otrzymały wszystkie gminy, które złożyły wniosek o wsparcie. Można było pozyskać dofinansowanie do 300 tys. zł na pokrycie maksymalnie 70 procent kosztów netto zadania. Na zakup samorząd przeznaczył ponad 13,3 mln zł.

 Wp0rowadzenie projektu poprzedzone zostało ankietą, w której wzięło udział 181 samorządów lokalnych województwa mazowieckiego. Większość z nich zadeklarowała chęć zakupu nowego pojazdu i liczy na pomoc w tej kwestii.

Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego stwierdził, że celem projektu „Mazowsze autobusy dla szkół” jest pomoc gminom w realizacji obowiązku dowozu dzieci i młodzieży do placówek oświatowych.

– Fundusze z naszego budżetu przeznaczyliśmy na zakup nowych autobusów do transportu dzieci i młodzieży do szkół, w tym uczniów z niepełnosprawnościami. Wnioski złożyło 46 gmin i wszystkie otrzymają dofinansowanie – informował niedawno Adam Struzik.

Jak zaznaczył zapewnienie dzieciom i młodzieży bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do i ze szkoły należy do zadań gmin. Przepisy nakładają ten obowiązek wtedy, gdy odległość od domu do szkoły przekracza 3 km w przypadku uczniów klas I-IV, a 4 km przy uczniach klas V-VIII ze szkół podstawowych. Ponadto gminy mają obowiązek   zapewnić również bezpłatny dojazd do szkół specjalnych. W przypadku uczniów niepełnosprawnych obowiązek ten nie dotyczy najbliższej placówki, ale tej, która najlepiej odpowiada potrzebom tych dzieci i młodzieży. Gdy nie ma takich możliwości gminy mają obowiązek sfinansować rodzicom koszty dowozu do szkoły i z powrotem .

Z przeprowadzonych w ubiegłym roku ankiet wynika, że na 181 samorządów, które wzięły w nich udział, 164 dowożą dzieci i młodzież do szkół. 59 gmin dysponuje własnymi pojazdami, a spośród nich aż 43 samorządy korzystają z usług przewoźników zewnętrznych. 105 gmin korzysta wyłącznie z usług firm transportowych. 91 samorządów wyraziło chęć zakupu nowego pojazdu przy wsparciu samorządu województwa mazowieckiego.

Największym problemem dla gmin zgłaszanym w ankietach jest wyeksploatowanie własnych pojazdów, rosnące koszty dowozu i brak komunikacji zastępczej. Problemem są też utrudnienia w procedurach   przetargowych przy wyłanianiu przewoźników. Samorządy wskazywały przy tym na coraz większą liczbę dzieci, które trzeba dowozić do szkół, sezonowość dojazdów, problemy z wywiązywaniem się z umów przez firmy zewnętrzne. 

Bogumiła Nowak

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz