Pierwsze w roku, ostatnie w kadencji

Reklamy

Dobiegła końca kolejna kadencja Powiatowej Rady Rynku Pracy w Sochaczewie, która powołana została na 4-letni okres urzędowania przez starostę sochaczewską Jolantę Gonta w 2019 roku. Jednocześnie było to pierwsze posiedzenie Rady w nowym roku. Przez 4 lata urzędowania przewodniczył jej wicestarosta Tadeusz Głuchowski, jego zastępcą był Jan Kraśniewski, wójt gminy Iłów.

Przypomnijmy. Rady rynku pracy są gremiami opiniująco–doradczymi odpowiednio dla ministra właściwego do spraw pracy, marszałka województwa oraz starosty powiatu. Głównym celem ich pracy jest włączenie partnerów rynku pracy w proces zarządzania środkami Funduszu Pracy, programowania i monitorowania polityki rynku pracy odpowiednio na poziomie centralnym, regionalnym i lokalnym. Stanowiska i opinie rad są podejmowane w formie uchwały, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.

W składzie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Sochaczewie byli przedstawiciele związków zawodowych, pracodawców oraz samorządów powiatowego, miejskiego i gminnych. Naszą Radę tworzyli: Tadeusz Głuchowski, Jan Kraśniewski, Marek Fergiński, Anna Kołecka, Mariusz Lewandowski, Danuta Radzanowska, Tadeusz Szymańczak oraz Jan Wosik. W czasie 4 lat członkowie PRRP odbyli 16 spotkań, wydali kilkadziesiąt opinii z zakresu polityki rynku pracy. Pierwsze posiedzenie odbyło się 19 czerwca 2019 roku. Podczas każdego spotkania uczestniczył dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, bardzo często ze swoimi pracownikami, jak choćby – ostatniego, kiedy to przedstawiono propozycje podziału środków Funduszu Pracy na rok 2023 oraz zaopiniowano plan szkoleń dla bezrobotnych na ten rok. Posiedzenie odbywały się średnio raz na kwartał.

Ostatnie posiedzenie PRRP było także okazją do wyrażenia wzajemnej wdzięczności za dotychczasową pracę. Podziękowania członkom Rady złożył wicestarosta Tadeusz Głuchowski za merytoryczną współpracę, dyrekcji – Marlenie Dębickiej i pracownikom PUP-u za przygotowywanie obszernych informacji, udzielanie wyczerpujących odpowiedzi, za sprawne przygotowywanie posiedzeń, które w ostatnim już czasie odbywały się w sali konferencyjnej PUP-u przy ul. Kusocińskiego w Sochaczewie. Od pozostałych członków Rady również popłynęły ciepłe słowa i podziękowania za współpracę i podejmowanie ciekawych inicjatyw przez PUP oraz umiejętne realizowanie aktywizacji zawodowej wśród osób bezrobotnych oraz współdziałanie z lokalnymi przedsiębiorcami. Niektórzy z nich w tym gremium zasiadali już kolejną kadencję, decydując niejednokrotnie o przeznaczeniu środków Funduszu Pracy, opiniując celowość realizacji programów specjalnych czy proponując też zmiany ich realizacji. – To był zaszczyt, ale i przyjemność pracy w Radzie – podkreślali zgodnie.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz