Ostatnie zmiany budżetowe w roku

Nieuchronnie zbliża się koniec roku, a z nim przeprowadzane są ostatnie przesunięcia finansowe w budżecie. W najbliższych tygodniach radni gminy Sochaczew zajmą się ustaleniem budżetu na rok 2023. Na razie ustalono kwotę podatku rolnego na przyszły rok oraz cenę jednego litra paliwa za dowóz dzieci z rodzin niepełnosprawnych. Podjęto także decyzję w sprawie współpracy z organizacjami pożytku publicznego i wolontariatem.

Na początku radni ustalili zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2028, które wynikały z otrzymania dotacji do budżetu, jak również zmian w inwestycjach. I tak dochody bieżące zwiększono o kwotę 6 208 912,99 zł, po zmianach dochód wyniesie w sumie 78 597 305,56 zł. Nie zmienia się plan dochodów majątkowych, które 14 617 567,05 zł. W sumie wszystkie planowany dochody w WPF zamykają się kwotą 93 214 873,61 zł.

Również zwiększeniu uległy wydatki bieżące o kwotę 3 134 074,99 zł. W sumie wydatki te wyniosą 78 020 004,33 zł. Zmniejszeniu uległ plan wydatków majątkowych 3 746 693 zł. Po zmianach planowane wydatki majątkowe wyniosą 24 036 088,28 zł. Planowane wydatki zamkną się kwotą 102 056 092,61 zł.

Deficyt z budżecie w wysokości 8 841 219 zł pokryty ma być przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżących i nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz z wolnych środków.

W zakresie przedsięwzięć bieżących wprowadzono zmiany w grancie Cyfrowa Gmina, w którym w roku 2022 wykorzystanych ma być 3 360,80 zł, a w przyszłym roku 132 859,20 zł, czyli w sumie 136 500 zł. W przedsięwzięciach majątkowych przeznaczono z Cyfrowej Gminy na wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa 90 tys. zł, przesuwając tę inwestycję na rok przyszły. Również na rok 2023 przesunięto fundusz na zakup średniego samochodu gaśniczego dla OSP w Mokasie. Jednostka ta ma otrzymać 1 179 250 zł. Rozdzielona została inwestycja – projekt budowy przedszkola w Kątach. W tym roku na ten cel idzie 20 tys. zł, a w 2023 roku – 70 tys. zł. Rozdzielono też na dwa lata budowę SUW w Żukowie, wydłużając termin realizacji inwestycji do 2023 roku. W tym roku na tel cel idzie 111 722,84 zł, a w przyszłym roku reszta funduszy, czyli 7 333 742 zł.

Dokonano także przesunięć w bieżącym budżecie gminy. Dochody po zmianach wyniosły 93 214 873,61 zł. Natomiast wydatki 102 056 092,61 zł. Zmiany wynikały z wprowadzenia do budżetu dotacji celowych, spłacania kredytów i pożyczek finansowych. Ustalono dochody ze zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 180 tys. zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę 353 81 zł. Włączone do budżetu zostały też dotacje – na Niepubliczne Przedszkole w Rozlazłowie – 560 620 zł, Niepubliczne Przedszkole w Żukowie 377 976 zł oraz Biblioteka Publiczna Gminy Sochaczew – 496 800 zł.

Zwiększony plan dochodów bieżących o ponad 4 mln zł zakłada realizację zadań związanych z ewidencją ludności, zwiększenie kosztów z tytułu nadawania PESEL uchodźcom, zakwaterowania i wyżywienia uchodźców z Ukrainy oraz świadczenia pieniężne dla nich. Zmniejszyły się dochody ze zezwoleń na alkohol, za to wzrosły z podatków dochodowych od osób fizycznych. Zwiększyły się też dochody z tytułu pomocy otrzymanej z Ministerstwa Finansów na pomoc obywatelom Ukrainy w zakresie oświaty, świadczenia opieki zdrowotnej, zasiłki okresowe i pomoc społeczną.

Do budżetu wpisana została też darowizna w wysokości 18 900 zł dla Szkoły Podstawowej w Wyczółkach. O 253 980 zł wzrósł plan dochodów gminy w związku z otrzymaniem środków finansowych od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego i koszty obsługi tego zadania.

Z kolei zmniejszeniu uległy wydatki na budowę SUW w Żukowie i przydomowe oczyszczalnie ścieku, co ma związek z udzieloną mieszkańcom dotacją celową w wysokości 605 tys. zł na wykonanie oczyszczalni. Przesunięcie będzie w inwestycjach – modernizacji budynku gminnego w Bielicach oraz przeprawie mostowej przez Bzurę. Natomiast wprowadza do budżetu utwardzenie parkingu przy SP w Feliksowie na kwotę 98 tys. zł oraz przebudowę boiska – 178 420 zł. Wprowadzone są też wydatki na oświetlenie uliczne w Czerwonce Parceli o 23 tys. zł więcej, co po zmianach da kwotę 73 tys. zł. Jak też wzrost kosztów oświetlenia na drodze Kożuszki-Parcel – Wójtówka –   Sochaczew Wieś do 57 tys. zł.

Radni zdecydowali też, by nie podnosić podatku rolnego, przyjmując jego wysokość na 50 zł na jednostkę przeliczeniową średniej ceny skupu żyta. Cena dyktowana przez GUS to 74,05 zł. Gminy mogą podatek rolny obniżyć lub utrzymać na dotychczasowym poziomie.

Zmianie uległ także sposób liczenia zwrotu kosztów rodzicom dzieci i uczniów niepełnosprawnych. Nie zostało to ustalone kwotowo za litr paliwa, w związku z tym nie jest pewna cena paliwa w nowym roku. Stawka może wzrosnąć. Przedstawiono tylko mechanizm naliczania stawki, by uniknąć nowego przegłosowywania uchwały.

Bogumiła Nowak

Fot. Bogumiła Nowak

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz