Miasto rozpoczęło sprzedaż węgla

fot.pixabay
Reklamy

Sochaczewski ratusz rozpoczyna sprzedaż węgla po preferencyjnych cenach. Oferowane mieszkańcom paliwa będą pochodzić z polskich kopalń. Cena jednej tony ustalona została na 1.790 zł. Wnioski o zakup węgla kamiennego orzech, groszku/ ekogroszku sprzedawanego luzem przez Miejski Punkt Sprzedaży Węgla, znajdujący się przy ul. Targowej 24, można składać od 5 grudnia w Urzędzie Miejskim lub drogą elektroniczną.

INFORMACJA O ZASADACH PREFERENCYJNEGO ZAKUPU WĘGLA PRZEZ MIESZKAŃCÓW MIASTA SOCHACZEW

● Zakupu preferencyjnego może dokonać osoba fizyczna z gospodarstwa domowego, która otrzymała dodatek węglowy lub jest uprawniona do jego otrzymania, a jeśli nie złożyła wniosku o ten dodatek – dokonała właściwego wpisu do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

● W sezonie grzewczym 2022/2023 jedno gospodarstwo domowe może zakupić maksymalnie 3 tony węgla w dwóch transzach: w I okresie, czyli do 31 grudnia br. nie więcej niż 1,5 tony, oraz w II okresie, czyli po 1 stycznia 2023 roku nie więcej niż 1,5 tony. Jeśli jednak gospodarstwo domowe do końca 2022 roku nie dokona zakupu węgla albo zakupi ilość mniejszą niż 1,5 tony, to niewykorzystana ilość powiększa limit na II okres (od 1 stycznia 2023 r.).

 MIEJSKI PUNKT SPRZEDAŻY WĘGLA

● W imieniu samorządu sprzedaż węgla – pochodzącego z polskich kopalń – prowadzi Miejski Punkt Sprzedaży Węgla zlokalizowany na terenie dawnej bazy Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” przy ul. Targowej 24 (firma Węglo-Bud, Witold Pływaczewski).

● Punkt czynny jest od wtorku do piątku w godz. 10.00-15.00 oraz w soboty w godz. 9.00-13.00.

● W punkcie dostępny jest węgiel kamienny orzech oraz ekogroszek/groszek – luzem.

● Miejski Punkt Sprzedaży Węgla nie organizuje transportu zakupionego paliwa do gospodarstwa domowego ani workowania.

● Cena zakupu preferencyjnego 1 tony węgla wynosi 1.790,- zł.

● Sprzedaż paliwa uzależniona będzie od realizacji harmonogramu dostaw ustalonego przez Polską Grupę Górniczą S.A.

● Certyfikat jakości paliwa otrzymany od spółki prowadzącej sprzedaż węgla kamiennego zostanie udostępniony do wglądu w Miejskim Punkcie Sprzedaży Węgla, będzie też do pobrania na stronie www.sochaczew.pl (zakładka ZAKUP WĘGLA)

 

PROCEDURA ZAKUPU

● Wzór wniosku o preferencyjny zakup paliwa stałego znajduje się na stronie www.sochaczew.pl (zakładka ZAKUP WĘGLA) oraz w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego przy ul. 1 Maja 16.

● Wypełniony wniosek należy złożyć:

– osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego przy ul. 1 Maja 16,

– za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez platformę e-PUAP (wniosek należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

● Wnioski wypełniamy czytelnie, drukowanymi literami.

● Wnioski rozpatrywane będą na bieżąco, zgodnie z kolejnością wpływu (decyduje data i godzina wpływu).

● Po pozytywnym zweryfikowaniu złożonego wniosku wystawiony zostanie pisemny dokument potwierdzający złożone zamówienie, dane do przelewu bankowego i kwotę do zapłaty. O jego wystawieniu i konieczności osobistego odbioru z BOK-u Urzędu Miejskiego Wnioskodawca zostanie poinformowany telefonicznie (SMS), a jeżeli we Wniosku wskazano również adres e-mail zostanie on przesłany w formie elektronicznej.

● Termin wpłaty należności za zakup preferencyjny wynosi 3 dni robocze. W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko oraz numer otrzymanego dokumentu.

● Kolejność odbioru węgla uzależniona będzie od daty dokonania zapłaty, za który uznaje się dzień zaksięgowania środków na rachunku bankowym Urzędu Miejskiego. Niedotrzymanie terminu płatności oznacza przesunięcie Wnioskodawcy na koniec listy osób odbierających węgla.

● O terminie odbioru węgla wnioskodawca zostanie poinformowany – telefonicznie, sms-em lub przez e-mail.

● W Miejskim Punkcie Sprzedaży Węgla należy okazać:

– pisemny dokument otrzymany po weryfikacji wniosku,

– dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy albo upoważnienie do odbioru węgla nabytego w ramach zakupu preferencyjnego wraz z dokumentem wskazanym w upoważnieniu potwierdzającym tożsamość osoby odbierającej węgiel w imieniu wnioskodawcy.

● Na miejscu osoba odbierająca węgiel otrzyma oryginał faktury VAT. Na jego drugim egzemplarzu kwituje odbiór opału.

572-297-304

to numer miejskiej infolinii węglowej

czynnej od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00,

gdzie udzielane są odpowiedzi na pytania dotyczące sprzedaży paliwa

po preferencyjnych cenach.

Wzór wniosku o zakup węgla

Upoważnienie do odbioru węgla w imieniu nabywcy

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz