Budżet powiatu – ambitny, ale realny do wykonania

Reklamy

Najważniejszym punktem obrad ostatniej – XXXIX sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, która odbyła się w środę, 28 grudnia było uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu sochaczewskiego oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2023 rok.

Ostatnia w tym roku sesja to jedna z ważniejszych w bieżącym roku. Uchwała budżetowa oraz uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej to najistotniejsze dokumenty dla każdego samorządu, stanowią bowiem o planach inwestycyjnych powiatu na następny rok.

Dochody w łącznej kwocie stanowią 139 644 994,89 zł, w tym – są to dochody bieżące (104 737 865,76 zł), dochody majątkowe (34 907 129,13 zł). Wydatki w łącznej kwocie będą wynosić 148 138 977,65 zł, w tym wydatki bieżące (104 101 367,61 zł), wydatki majątkowe (44 037 610,04 zł). Różnicę między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 8 493 982,76 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Zabezpieczono 350 tys. zł na rezerwę ogólną, 180 tys. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, oraz po raz pierwszy kwotę 300 tys. zł na rezerwę celową – na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Jak uzasadniała skarbnik powiatu Teresa Pawelak – są to środki dla ewentualnego zwiększenia wydatków w trakcie realizacji danej inwestycji, gdy np. pojawią się nieprzewidziane dodatkowe zadania do wykonania.

Jak podkreślał w imieniu Zarządu Powiatu – wicestarosta Tadeusz Głuchowski, to ambitny, ale realny do wykonania budżet, szczególnie bogaty w inwestycje. Są w nim ujęte inwestycje drogowe, jak i te dla Szpitala Powiatowego w Sochaczewie. Wspomniał też, iż samorząd powiatowy kontynuować będzie dwa duże zadania, tj. budowę Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz rozbudowę Zespołu Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Chodakowie.

Ponadto, na 2023 rok zaplanowano modernizację instalacji wodno-kanalizacyjnej, przebudowę łazienek oraz budowę instalacji hydrantowej wewnętrznej przeciwpożarowej w Liceum Ogólnokształcących im. F. Chopina w Sochaczewie. – W tej chwili wykonywana jest dokumentacja. Myślę, że przetarg ogłosimy na przełomie marca i kwietnia przyszłego roku a jego wykonanie planujemy na trzy miesiące, tj. czerwiec – lipiec – sierpień – informował wicestarosta. Zapisano też środki własne – na wykonanie dwóch opracowań dokumentacji projektowej – na modernizację budynku Starostwa Powiatowego przy ul. marsz. J. Piłsudskiego (100 tys. zł) oraz 150 tys. zł ma wykonanie dokumentacji projektowej budynku dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sochaczewie.

Jeśli chodzi o zadania drogowe – w 2023 roku w planie ujęto przebudowę drogi powiatowej Dębówka-Zielonka w gminie Teresin, zapisując w budżecie kwotę ponad milion złotych. Remont zostanie też przeprowadzony m.in. na drodze Iłów – Aleksandrów oraz Jeżówka – Skotniki i na odcinku Brochów – Strojec w miejscowościach Janów i Brochów. Zrealizowany zostanie odcinek drogi na terenie gminy Sochaczew – w Żdżarowie. Na ww. inwestycje drogowe środki pochodzą z rządowego Funduszu Polski Ład oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W planach budżetowych ujęto także opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej wraz z budową chodnika dla pieszych w miejscowości Kaźmierów (gm. Sochaczew). Powiat zabezpieczył na ten cel środki własne w wysokości 250 tys. zł. Zrealizowana zostanie także inwestycja w ramach „Poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym na 4 przejściach dla pieszych w Brzozowie Starym w gminie Iłów – na skrzyżowaniu dróg powiatowych oraz gminnej. Środki pochodzą m.in. ze środków Państwowego Funduszu celowego – Rządowych Fundusz Rozwoju Dróg.

W 2023 roku zostaną przebudowane też drogi wewnętrzne wraz z zatoką autobusową i miejscami postojowymi przy Szpitalu Powiatowym w Sochaczewie. Inwestycja, której wartość wynosi ponad 3 miliony złotych ma dofinansowanie z Polskiego Ładu.  Sochaczewski szpital czekać też będzie modernizacja bloku operacyjnego za ponad 3 miliony złotych.

Jeśli chodzi o subwencję oświatową – wynosić będzie na 2023 rok – 55 mln 584 zł. I jak zaznaczyła T. Pawelak jest to kwota wyższa od wykonania za rok 2022 o 9 mln 518 925 zł.

Radni zapoznali się z opinią komisji właściwej do spraw budżetu oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej. Po przeprowadzeniu dyskusji nad projektem uchwały budżetowej przystąpiono do głosowania. W głosowaniu udział wzięło 20 radnych, w tym 18 radnych było „za”, 2 wstrzymało się, a byli to: Jerzy Żelichowski i Dariusz Zielski.

Reasumując: ogółem dochody w kwocie 139 644 994,89 zł wraz z przychodami w kwocie  9 054 433,52 zł, pokrywając wydatki w kwocie 148 138 977,65 zł wraz z rozchodami 560 450,76 zł.

Samorząd powiatowy realizuje zadania inwestycyjne, wspierające rozwój naszego regionu, co bardzo często podkreślają w rozmowach członkowie Zarząd Powiatu, ale i radni. Nie inaczej jest, ustalając właśnie budżet powiatu na kolejny rok. Ma on bowiem wyznaczać kierunki działań na najbliższe lata, z myślą o poprawie życia, a przede wszystkim bezpieczeństwa mieszkańców powiatu.

Starostwo Powiatowe  w Sochaczewie

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz