Teresin – sesja rady gminy

Radni spotkali się 14 listopada, by po raz kolejny podjąć ważne decyzje dla samorządu gminnego. Sesja odbyła się w trybie stacjonarnym w sali widowiskowo-konferencyjnej Dworca TO.Kultura.

Rada Gminy jednogłośnie przegłosowała zmiany w lokalnym systemie podatkowym, uchwalając wysokość podatku od środków transportu i podatek rolny, jakie będą obowiązywały w Gminie Teresin w 2023 roku. Radni podjęli decyzję o ustaleniu stawki podatku od środków transportowych na poziomie minimalnym określonym w obwieszczeniu Ministra Finansów z 12 października 2022 r. Jednocześnie obniżyli średnią cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa GUS z 19 października 2022 r. na rok podatkowy 2023 z kwoty 74,05 zł za 1 dt do kwoty 50,00 zł za 1dt.

W dalszej kolejności dokonano zmian w uchwale budżetowej oraz WPF. Wzrośnie plan dochodów i wydatków o kwotę 92.848,00 zł w związku z otrzymanymi z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego środkami na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła oraz na pokrycie kosztów obsługi zadania. Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego. Warunkiem otrzymania dodatku jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Osoby, które chcą jeszcze złożyć wnioski o dodatek węglowy mają na to czas do 30 listopada 2022 r. Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie dz. nr ew. 41 i 15 obręb geodezyjny Kawęczyn i dz. nr ew. 90 i 129 obręb geodezyjny Dębówka” na kwotę 128.000,00 zł oraz „Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności usług społecznych poprzez przebudowę i termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Teresinie” (zadanie to ujęte jest w Wykazie Przedsięwzięć do WPF na lata 2022-2024). Dokonano także zmian budżetowych na wniosek dyrektorów szkół oraz GOPS.

W WPF zrezygnowano z zadania pn. „Wykonanie nadbudowy i rozbudowy budynku Urzędu Gminy Teresin”. W to miejsce wprowadzono, ze względu na rozszerzony zakres prac i ujednolicenie nazwy z promesą z Rządowego Funduszu „Polski Ład”, zadanie inwestycyjne pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności usług społecznych poprzez przebudowę i termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Teresinie”. W tym przypadku ustalono limit wydatków w 2022 roku na kwotę 15 tys. zł, w 2023 roku na kwotę 5.635.000,00 zł, natomiast 2024 roku na kwotę 4.165.000,00 zł.

W kolejnej części obrad radni przyjęli „Informację o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Teresin w roku szkolnym 2021/2022”, którą przedstawił Bogusław Bęzel, pełnomocnik wójta ds. oświaty, a następnie Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2023-2025 omówiony przez specjalistę pracy socjalnej GOPS w Teresinie Daniela Klemczaka.

UG Teresin

fot. podglądowe UG Teresin

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz