Zmiany w dotacjach

fot. pixabay
Reklamy

Od połowy roku wdrażane są zmiany w programie Czyste Powietrze. O czym informuje stale Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Dotyczą one prefinansowania kosztów oraz wzrostu maksymalnych kwot dotacji. Zmiana umożliwia wnioskodawcy otrzymanie wypłaty części kwoty dotacji w formie zaliczki, uprawnionym do podwyższonego lub najwyższego   poziomu dofinansowania. Wprowadzone też są nowe kwoty, nieco wyższe niż były wcześniej.

Zmiana dotyczy również maksymalnych kwot dotacji dla przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów. Wzrost maksymalny jest do 47 tys. złotych oraz 79 tys. złotych w zależności od rodzaju przedsięwzięcia.

Przy dotacjach z prefinansowaniem jest możliwość finansowania przedsięwzięć już rozpoczętych, ale nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie.

Termin realizacji przedsięwzięcia, na które udzielona została dotacja z prefinansowaniem, wynosi 18 miesięcy, czyli 1,5 roku od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

Złożenie wniosku o dofinansowanie w tej formie dotacji przyjmowane jest na osobnym wniosku. W tym przypadku wymagane jest załączenie do wniosku podpisanej umowy z wykonawcą na realizację określonego zakresu przedsięwzięcia z opcją prefinansowania. W przepisach przewidziano, że możliwe jest zawarcie nie więcej niż 3 umów z wykonawcami z tą opcją.

Pozostałe środki z przysługującej dotacji przekazane zostaną na podstawie przedstawionych dokumentów rozliczeniowych. Środki prefinansowania zostaną wypłacone na rzecz beneficjenta na rachunek wykonawcy w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, ale nie wcześniej niż 14 dni przed datą rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy. Pozostałe pieniądze zależnej dotacji będą wypłacane na podstawie przedstawionych dokumentów rozliczeniowych załączonych do wniosku w maksymalnie trzech częściach.

W zakres przedsięwzięć realizowanych z Programu Czyste Powietrze nie wchodzą budynki wielorodzinne oraz nowobudowane. O czym warto też pamiętać, wnioski o dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem można składać tylko przez system Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD) pod adresem gwd.nfosigw.gov.pl. Jeśli wnioskodawca dysponuje podpisem elektronicznym – podpis kwalifikowany lub ma profil zaufany – wyłącznie w wersji elektronicznej. Jednak w przypadku braku podpisu elektronicznego, konieczne jest dostarczenie również wersji papierowej wniosku z wymaganymi podpisami.

Wersje papierowe wniosków o dofinansowanie można dostarczać za pośrednictwem urzędu gminy odpowiedniej do miejsca zamieszkania, listownie lub bezpośrednio na adres właściwego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są w regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, dostępnych na stronie WFOŚiGW.

Nie jest możliwa korekta wniosku o dofinansowanie złożonego przed 15 lipca, która zmieniałaby warunki dofinansowania na dotację z prefinansowaniem. Jeżeli wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie przed 15 lipca, ale nie zawarł umowy o dofinansowanie, może tylko wycofać wniosek i złożyć go ponownie na nowych warunkach programu.

Bogumiła Nowak

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz