Teresin – sesja rady gminy

28 września odbyła się sesja Rady Gminy Teresin, podczas której podjęto kolejne ważne decyzje dla samorządu gminnego. Sesja odbyła się w trybie stacjonarnym w sali widowiskowej Dworca TO.Kultura.

Podczas sesji radni zajęli się zmianami budżetowymi wynikającymi z konieczności dostosowania planów i wydatków do aktualnych potrzeb. Zmiany te przedstawiła i omówiła skarbnik Agnieszka Rosa.

Radni postanowili zmniejszyć wydatki (8 mln zł dotacji dla powiatu sochaczewskiego, 646.377,79 zł – zadania inwestycyjne, w których Gmina ma prawo do częściowego lub całkowitego odliczenia podatku VAT) oraz dokonali korekty planu wydatków w przedszkolach ze względu na zmianę liczby dzieci w stosunku do liczby deklarowanych. Jednocześnie radni zdecydowali zwiększyć dotacje dla TOK-u (o 400 tys. zł), GZGK (o 850 tys. zł), GOSiR-u (o 200 tys. zł). Dokonano zwrotu 1 mln zł do planu wydatków szkół (zdjęcie z planu w lutym na rzecz dotacji na tunel). Zwiększeniu uległy także wydatki na odsetki od samorządowych papierów wartościowych (450 tys. zł), diety radnych (120 tys. zł), diety sołtysów (56 tys. zł), wykup samochodu (90 tys. zł), działalność OSP (158 tys. zł), dodatek węglowy (8.075.340,00 zł), energię elektryczną/oświetlenie uliczne (350 tys. zł), przeciwdziałanie alkoholizmowi (120.676,66 zł) i wynagrodzenia osobowe w UG (140.908,14 zł).

Nowe zadania inwestycyjne wsparto w budżecie odpowiednio kwotami: budowę kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulicy Szymanowskiej (4 tys. zł), odtworzenie nawierzchni ulicy Południowej i ulicy Warszawskiej w Teresinie (124 tys. zł), utwardzenie drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w Skotnikach (58 tys. zł), wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ulicy Torowej (16 tys. zł), wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w Nowej Piasecznicy (14 tys. zł), wykonanie projektu budowlanego drogi gminnej nr 380821W w Serokach Wsi (12.500 tys. zł), budowę chodników i opaski wokół budynku komunalnego w Szymanowie (65 tys. zł), budowę oświetlenia ulicznego chodnika przy drodze krajowej nr 92 (125 tys. zł).

Po stronie dochodów budżetowych wprowadzono i zwiększono o odpowiednie kwoty: dodatek węglowy (8.075.340,00 zł), wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (120.676,66 zł), wpływy z podatku od nieruchomości (600 tys. zł), wpływy z podatku rolnego (300 tys. zł), wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (300 tys. zł), subwencję ogólną z budżetu państwa – nauczyciele poczatkujący (67.746,00 zł), dotację na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (34.595,00 zł) oraz wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (59.133,00 zł).

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzone zostało nowe zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulicy Szymanowskiej w gminie Teresin”. Zadanie to zaplanowane zostało na lata 2022-2023 (podział środków: 2022 r. – 4.000,00 zł; 2023 r.- 5.365.000,00 zł). Inwestycja dofinansowana będzie ze środków Polskiego Ładu w kwocie 5 mln zł. 369 tys. zł stanowi wkład własny Gminy Teresin.

Radni podjęli także decyzję w sprawie przesunięcia dotacji dla Powiatu Sochaczewskiego w kwocie 8 mln zł na kolejny rok budżetowy.

Rada Gminy przegłosowała również uchwałę w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Teresin. Zmiany w tej uchwale przedstawił i omówił pełnomocnik wójta ds. oświaty Bogusław Bęzel. Nowy regulamin wynagradzania nauczycieli porządkuje sprawy związane z dodatkami do wynagrodzenia zasadniczego, daje dyrektorom możliwość realnego motywowania nauczycieli, ale przede wszystkim uwzględnia nowe regulacje wynikające ze zmian w przepisach prawa oświatowego.

W trakcie LIX sesji radni podjęli także uchwałę w sprawie odwołania dotychczasowego reprezentanta Gminy Teresin – Izabeli Andryszczyk oraz wyboru nowego – Anny Dąbrowskiej w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego”.

źródło i fot.: UG Teresin

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz