POTRZEBY NGO SĄ DLA POWIATU BARDZO WAŻNE

Reklamy

Każdego roku proponujemy Radzie Powiatu kwotę przeznaczoną na współpracę z organizacjami pozarządowymi w ramach katalogu zadań przewidzianych w ustawie o samorządzie powiatowym oraz z ustawy, która służy właśnie współpracy z NGO. Składając propozycje organizacjom pozarządowym, dbając o racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi, postępujemy według pewnego schematu. Otóż, najpierw Zarząd Powiatu wsłuchując się w potrzeby zgłaszane przez mieszkańców, ustala, które zadania chce realizować w danym roku. Następnie ocenia czy będzie lepiej, sprawniej i oszczędniej wykonać je za pomocą własnych zasobów, czy też zaproponować realizację podmiotom zewnętrznym, a szczególnie organizacjom pozarządowym. Chcąc zachęcić NGO do większej współpracy, chcemy wysłuchać potrzeb, jakie ewentualnie zgłaszają mieszkańcy bezpośrednio do tych organizacji. Po ocenie zbieżności celów, jakie chce osiągnąć Zarząd Powiatu z propozycjami NGO, nakreślone zostaną zasady współpracy i to zarówno w sferze zadań, jak też i poziomu finansowania. Dlatego też, chcemy poznać Państwa potrzeby i zachęcić do składania wniosków i skorzystania z możliwości otrzymania dotacji – mówiła starosta Jolanta Gonta podczas spotkania z przedstawicielami tego typu organizacji, które odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie w poniedziałek, 10 października. Ku zdziwieniu organizatorów nie cieszyło się ono zbyt dużym zainteresowaniem, mimo że wcześniej zarzucano Starostwu, że nie do końca wsłuchuje się w głosy NGO. Cóż więc mają na swoje usprawiedliwienie ci, którzy takie zarzuty stawiali?

Celem spotkania, do którego doszło z inicjatywy władz powiatowych, było omówienie zasad współpracy przy tworzeniu projektu Rocznego Programu Współpracy Starostwa Powiatowego w Sochaczewie na rok 2023 z organizacjami pozarządowymi. Taki Program jest obligatoryjny i stanowi podstawę do ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonanie przez podmioty pozarządowe zadań publicznych powiatu. Jest najważniejszym lokalnym dokumentem, który wskazuje zakres współpracy samorządu powiatowego i organizacji. Uchwalany jest on w czwartym kwartale – na rok kolejny.

Obecnie w samorządzie powiatowym trwają prace nad tworzeniem budżetu na rok 2023, stąd rozpoznanie potrzeb NGO jest niezwykle ważne. Dzięki temu możliwe będzie zabezpieczenie w budżecie odpowiedniej kwoty na wsparcie realizacji ewentualnych projektów, które mogą być zgłoszone przez poszczególne organizacje. Oczywiście ważne, by każda z propozycji zgłaszanych przez NGO dotyczyła zadań o zasięgu powiatowym lub przynajmniej międzygminnym. – Mogą to być zadania związane z integracją społeczną, a realizowane poprzez np. rajdy rowerowe, spotkania z kulturą, konkursy takie, które będą miały charakter ponadgminny, bo tylko takie jako samorząd powiatowy możemy wesprzeć – podkreśla starosta Jolanta Gonta.

Organizując spotkanie, władze powiatu sochaczewskiego wyszły tym samym naprzeciw potrzebom mieszkańców, szczególnie organizacji pozarządowych. – Podczas sesji Rady Powiatu niejednokrotnie spotykałam się z uwagami, że brakuje odpowiedniej współpracy z NGO, natomiast środki finansowe zapisywane w budżecie na ich wspieranie są rzekomo zbyt niskie. Wypowiadali się na ten temat radni, którzy i tu się trochę dziwię nie raczyli przybyć na nasze spotkanie, a odbyło się ono w bardzo przyjaznej i miłej atmosferze, która sprzyjała rozpoznaniu potrzeb NGO. Jedynym radnym, który wykazał zainteresowanie tematem, był Daniel Janiak, za co mu dziękuję – dodaje starosta. Poza wspomnianymi radnym i starostą, w spotkaniu uczestniczyła też Anna Engelbrecht, odpowiedzialna z ramienia Starostwa za kontakty z NGO, która zaprezentowała wykaz zadań, które wypływają z ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Warto dodać, że od dawna współpracujemy ze stowarzyszeniami i organizacjami pożytku publicznego, np. fundując nagrody w różnych konkursach, przekazując zestawy promocyjne Starostwa, foldery, kalendarze czy też udostępniając salę konferencyjną na przeprowadzanie spotkań, szkoleń itp. Jeśli to potrzebne, oferujemy wsparcie osobowe typu prowadzenie wydarzenia, udział w komisji konkursowej itp. Niektóre organizacje występują z wnioskiem o sam patronat honorowy starosty. Wsparcie zależy od zasięgu wydarzenia, liczby uczestników, przewidywanych odbiorców, liczby innych podmiotów wspierających, edycyjności itp. – zauważa Marcin Odolczyk, dyrektor Wydziału Promocji, Kultury i Sportu, który tym samym podkreśla, iż poza konkursem na uzyskanie dotacji w ramach wsparcia zadań realizowanych przez NGO, organizacje niejednokrotnie w ciągu całego roku zgłaszają do Starostwa swoje pomysły na różnego rodzaju przedsięwzięcia, prosząc zarówno o patronat starosty nad wydarzeniem, jak i wsparcie finansowe. Jeśli były one wcześniej zaplanowane w budżecie, to zwykle wniosek zostaje rozpatrzony pozytywnie.

Na spotkanie w Starostwie Powiatowym przybyły przedstawicielki takich organizacji jak m.in.: Iłowskie Towarzystwo Cyklistów, Stacja Dom, Stowarzyszenie Wieczory Literackie Atut, Stowarzyszenie Seniorów w Nowej Suchej, KGW Kamionki. – Rozmowy były owocne i cieszymy się, że takie spotkanie się odbyło. Jako stowarzyszenia czy inne tu obecne podmioty będziemy starali się współpracować ze Starostwem w jak najlepszy dla wszystkich sposób – takich słów nie brakowało po spotkaniu ze starostą.

Pamiętajmy też, że w ramach współpracy organizacji z samorządem powiatowym można będzie zgłosić swój projekt o charakterze społecznym do realizacji w ramach Powiatowego Budżetu Obywatelskiego. A ten, po okresie pandemii, powróci w przyszłym roku. – W przyszłym roku wracamy do budżetu obywatelskiego, zwanego również partycypacyjnym. To demokratyczny mechanizm, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych naszego samorządu w perspektywie kolejnego roku budżetowego. Do rozdysponowania będzie jeden milion zł. Warto więc już teraz pomyśleć o twardym, bądź miękkim projekcie, zgłosić go potem do PBO i głosować na jego realizację – mówi J. Gonta, starosta sochaczewski.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz