DOTACJE DO PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI

Fot. Pixabay
Reklamy

Podczas wrześniowej sesji Rady Gminy Sochaczew Mirosław Orliński, wójt gminy Sochaczew, przypomniał o naborze wniosków na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Jak zaznaczył, dopłaty są udzielane w formie dotacji ze środków budżetu gminy. Wnioski od mieszkańców przyjmowane są do 31 października do godziny 15.00 w Biurze Obsługi Mieszkańca lub pocztowo na adres siedziby Urzędu Gminy. Liczy się data wpływu wniosku do Urzędu.

 – Jak zauważyłem, zainteresowanie przydomowymi oczyszczalniami ścieków jest duże. Mieszkańcy przychodzą do urzędu. Pytają o możliwości uzyskania tej dotacji oraz jakie potrzebne są dokumenty do wniosku. Przyjmujemy cały czas zgłoszenia na realizację budowy oczyszczalni. Można uzyskać maksimum do 7 tys. złotych dotacji na tę inwestycję – mówi Mirosław Orliński, wójt gminy Sochaczew.

O dofinansowanie mogą starać się właściciele, współwłaściciele lub użytkownicy wieczyści nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Sochaczew, gdzie brak jest zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej lub których podłączenie do istniejącego systemu jest z przyczyn technicznych niemożliwe, bądź ekonomicznie nieuzasadnione.

Wysokość dofinansowania wynosi do 70 procent udokumentowanych, poniesionych kosztów brutto na zakup lub zakup z montażem przydomowej oczyszczalni ścieków. Kwota maksymalna to 7   tys. zł brutto. Inwestycje finansowane są z Gminnego Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sochaczew w latach 2022-2024 i udzielane są z dotacji celowej. Wnioski należy składać na formularzach pobranych z urzędu gminy wraz z oświadczeniem o prawie do dysponowania nieruchomością. W przypadku, gdy jest współwłaściciel, również on musi na osobnym oświadczeniu wyrazić zgodę na wybudowanie oraz użytkowanie przydomowej oczyszczalni ścieków, likwidację istniejącego zbiornika na nieczystości ciekłe oraz wypłatę dotacji współwłaścicielowi, który ubiega się o dofinansowanie.

Warunkiem uzyskania dotacji jest niezaleganie w opłacaniu podatków i opłat wobec gminy oraz brak sprzeciwu starosty sochaczewskiego do zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. W obu przypadkach trzeba do wniosku dołączyć stosowne oświadczenia. Pozostałe dokumenty jak umowa, zawiadomienie o zakończeniu inwestycji oraz zgłoszenie rozpoczęcia eksploatacji i oświadczenie o zgodności wykonania ze zgłoszeniem budowy oraz o likwidacji szamba, będą wymagane w trakcie realizacji i po zakończeniu inwestycji. Wszystkie druki o dofinansowanie przedsięwzięcia są dostępne w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Gminy Sochaczew lub online na stronach urzędu.

Wnioskodawca zobowiązany będzie do wykonania zadania i przedłożenia dokumentów do rozliczenia dotacji w terminie do 15 listopada. Przy czym zadanie należy wykonać dopiero po podpisaniu umowy o dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, tj. koszt zakupu i montażu muszą być poniesione po podpisaniu umowy. Umowa zostanie podpisana po dostarczeniu przez wnioskodawcę kompletnego wniosku, jednak najpóźniej do 10 listopada. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków zostały określone w Gminnym Programie budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków. Dofinansowaniu dotyczy wyłącznie przydomowych oczyszczalni ścieków posiadających atesty i certyfikaty o dopuszczeniu danych wyrobów budowlanych do obrotu oraz powszechnego stosowania w budownictwie, zapewniające poziom oczyszczania ścieków zgodny z przepisami prawa. Dofinansowanie przyznawane jest na bieżąco do czasu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy na ten rok.

Bogumiła Nowak

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz