Wybiorą co chcą mieć

Fot. Pixabay
Reklamy

Po raz kolejny mieszkańcy sołectw z terenu gminy Iłów podejmą decyzję, na co chcą przeznaczyć przydzielone im z funduszu sołeckiego środki. Urząd gminy zwraca się do mieszkańców, by zapoznali się z dokumentami dotyczącymi Funduszu Sołeckiego na 2023 rok i przystąpili do sporządzenia wniosków. Ich termin składania upływa 30 września.

Jednak, aby wniosek sołectwa został przyjęty, musi spełniać warunki określone w ustawie z 2014 roku zawierającej zasady i warunki zagospodarowania w sołectwach funduszu sołeckiego. Kwota, jaką dostanie sołectwo, obliczona jest według wskaźnika, ilość mieszkańców gminy według danych na rok 2021 dzielona jest przez 100 plus 2, a cały wynik mnożony przez kwotę bazową. Tę z kolei wylicza się na podstawie działania, w którym dochody bieżące gminy dzieli się przez liczbę mieszkańców. Uzyskany wynik wprowadza do wspomnianego wyżej rachunku, co daje kwotę na każde sołectwo.

Typują inicjatywy

Wniosek z danego sołectwa musi być uchwalony przez zebranie wiejskie. Te zaś mogą być składane zarówno z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej, jak też co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Każdy wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach środków określonych dla niego, wraz z uzasadnieniem oraz oszacowaniem kosztów. Co bardzo ważne, trzeba dokładnie oszacować wydatki, gdyż koszt wskazanych przedsięwzięć nie może przekroczyć wysokości środków przyznanych w ramach funduszu sołeckiego. I to nawet o złotówkę. Z zebrania wiejskiego należy sporządzić: protokół, uchwałę oraz listę obecności uczestników, która musi być podpisana przez obecnego na zebraniu. Przyjęte zadania przepisuje się do wniosku, a ten wraz z uchwałą i listą  obecności należy złożyć w sekretariacie gminy Iłów.

Po zebraniu wniosków i przegłosowaniu ich na zebraniu wiejskim, sołtys przekazuje do 30 września wybrane przez mieszkańców inicjatywy do wójta, celem uwzględnienia ich w projekcie budżetu gminy. Każdy przedstawiony przez sołectwa wniosek podlega ocenie pod kątem wymogów formalnych i merytorycznych. Zatem oceniane jest, czy wniosek rzeczywiście został wybrany na wiejskim zebraniu i czy zawiera kalkulację kosztów, oraz uzasadnienie celowości. Bez tego zostanie odrzucony jako niespełniający podstawowych wymogów. Potem sprawdzane jest, czy łączna kwota wszystkich przedsięwzięć jest zgodna z kwotą wydatków budżetu gminy przypadającą na dane sołectwo. Przy akceptacji wniosku brane jest także pod uwagę, czy wszystkie przedsięwzięcia stanowią zadania własne gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i czy są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

 Nie trzeba liczyć

 Gmina Iłów ma 40 sołectw i w sumie cały budżet przeznaczony na fundusz sołecki wynosi 820 141,68 złotych. I stąd też jasne, że kwota ogromna, i zrozumiałe jest, dlaczego wójt zachęca co roku, by nie wyodrębniać funduszu sołeckiego, a pieniądze te przeznaczyć na gminne inwestycje. Jest taka prawna możliwość, o ile radni przegłosują uchwałę o niewyodrębnianiu funduszu sołeckiego. Jednak w tej kadencji rady gminy, radni w większości popierają wnioski sołectw, by dać im możliwość decydowania o mniejszych inwestycjach na własnym terenie. Tak było też w tym roku. Zgłoszone inicjatywy, które zdobędą akceptację, zostaną skierowane do realizacji i sfinansowane z budżetu sołeckiego w przyszłym roku.

Sołectwa nie muszą liczyć samodzielnie, jakie przekazane są im środki finansowe. Dane te są obliczone już przez Urząd Gminy w Iłowie i podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu gminy.

Stawka uzależniona jest od wielkości sołectwa, a tym samym ilości jego mieszkańców. Najmniej w tym rozdaniu zyskują, bo nieco ponad 13-20 tys. złotych sołectwa – Pieczyska Iłowskie, Lubatka – Szarglew, Arciechówek – Obory, Miękiny Uderz, Arciechów – Bieniew, Białocin, Brzozów A, Brzozowiec, Emilianów, Gilówka Dolna i Gilówka Górna, Henryków, Krzyżyk Iłowski, Lasotka, Łaziska – Leśniaki – Rzepki, Miekiny – Olszowiec, Narty, Olunin, Pieczyska Łowickie, Przejma, Piotrów, Piskorzec, Stegna, Sewerynów – Wisowa, Wołyńskie, Wola Ładowska – Łady oraz Wieniec. Najwięcej, bo ponad 40 tys. złotych do prawie 54 tys. złotych zyskują sołectwa – Brzozów Stary (45,5 tys.) oraz Iłów (53,9 tys.). Wachlarz pomysłów ze strony sołectw radni gminy poznają pod koniec roku i wtedy zapadnie decyzja, jakie pomysły wybrać. Priorytetami na wsiach są place zabaw, tereny relaksu i mała architektura parkowa.

Bogumiła Nowak

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz