Wybiorą znów renowację roku

Fot. Pixabay

Samorząd Województwa Mazowieckiego zaprasza ponownie właścicieli obiektów zabytkowych do wzięcia udziału w II edycji konkursu „Renowacja Roku Zabytków Mazowsza”. Nabór zgłoszeń trwa od 1 lipca do 31 sierpnia. Konkurs ten został objęty patronatem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Politechniki Warszawskiej, Stowarzyszenia Architektów Polskich, Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków oraz Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. Jego organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Druga edycja konkursu „Renowacja Roku Zabytków Mazowsza” wystartowała 1 lipca. Samorząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do wzięcia w niej udziału posiadaczy zabytkowych obiektów znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego. Konkurs ten skierowany jest do właścicieli obiektów wpisanych do rejestru zabytków i znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego, przy których przeprowadzono prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, które zakończone zostały po 1 stycznia 2019 roku.

Warto ocalić dla potomnych

Celem konkursu jest promocja opieki nad zabytkami, dobrych praktyk konserwatorskich, renowacyjnych i adaptacyjnych wśród właścicieli zabytków. Konkurs ten ma charakter otwarty, a udział w nim jest bezpłatny i dobrowolny. Udział w tej edycji może wziąć każdy będący właścicielem bądź posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru zabytków, albo posiadający taki zabytek w trwałym zarządzie, mający tytuł prawny do niego, wynikający z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego.

Do konkursu nie mogą być zgłaszane zabytkowe cmentarze, układy urbanistyczne i ruralistyczne, zabytki archeologiczne oraz renowacje nagrodzone i wyróżnione w pierwszej edycji konkursu „Renowacja Roku Zabytków Mazowsza”.

Zgłoszony zabytek musi spełniać określone warunki – być wpisany do rejestru zabytków indywidualnie lub jako historyczny zespół budowlany. Ponadto przeprowadzane przy nim prace odtworzeniowe dotyczyły jedynie części, a nie były głównym zakresem prac. Wyjątkiem może być tu jedynie stolarka drzwiowa, okienna, więźba dachowa i pokrycie dachowe, odnośnie do których prace odtworzeniowe mogły być głównym zakresem renowacji.

Tylko jedno zgłoszenie

Uczestnik konkursu może złożyć tylko jedno zgłoszenie wraz z kompletem dokumentów i formularzem zgłoszeniowym, oraz potwierdzeniami własności lub wskazaniem numeru księgi wieczystej i kopiami zezwoleń. Trzeba też dołączyć dokumentację fotograficzną uwzględniająca stan zabytku przed i po przeprowadzonych pracach. W przypadku wyboru zgłoszonej realizacji, przesłane zdjęcia będą publikowane w wybranych przez organizatora publikacjach i w internecie. Dokumenty należy złożyć wyłącznie w wersji cyfrowej (na jednej płycie lub innym nośniku). Wszystkie pliki należy opisać, podając miejscowość, w której znajduje się zabytek, nazwę zabytku oraz rodzaj dokumentu.

Zgłoszenia wraz z wymaganymi załącznikami składać w zamkniętych kopertach w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26, z dopiskiem na kopercie „Konkurs Renowacja Roku Zabytków Mazowsza” – osobiście, za pośrednictwem poczty, portalu ePUAP na adres mailowy urzędu. Ostateczny termin składania zgłoszeń upływa 31 sierpnia.

Pierwszym etapem jest weryfikacja formalna zgłoszeń, której dokonuje Departament Kultury, Promocji i Turystyki. Drugi etap to ocena merytoryczna zgłoszeń, w której jury oceni poziom i zakres badań konserwatorskich, jakość i formę programu prac, ich wykonanie, zachowanie integralności, utrwalenie autentyzmu, jakość i trafność adaptacji do nowych potrzeb, uwzględnienie potrzeb społecznych, jak też oddziaływanie na życie miejscowej społeczności oraz krajobraz kulturowy. Oceniana będzie też aktywność w pozyskaniu środków, waga i złożoność problemu konserwatorskiego, jaki został rozwiązany.

W konkursie przyznane zostaną nagrody pieniężne – I nagroda 15 tys. złotych, II nagroda 12 tys. złotych, III nagroda 10 tys. złotych oraz wyróżnienia po 5 tys. złotych.

Ogłoszenie listy laureatów nastąpi do 30 listopada. Wyniki Konkursu podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej Organizatora: mazovia.pl.

Bogumiła Nowak

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz