Wójt z jednogłośnym poparciem

Reklamy

Radni na sesji Rady Gminy Sochaczew z 28 czerwca podsumowali budżet w 2021 roku oraz udzielili Mirosławowi Orlińskiemu, wójtowi gminy wotum zaufania oraz absolutorium z racji wykonania ubiegłorocznego budżetu. W opinii wójta był to trudny, pandemiczny rok, ale pomimo to udało się zrealizować wytyczone3 cele, co więcej zakładane plany i inwestycje zostały wykonane z powodzeniem.

Radni zapoznali się na początku sesji z raportem o stanie gminy w roku 2021. Raport ten zawiera dane administracyjne, a także statystyczne, dotyczące gospodarki, rozwoju gminy, realizowanych zadań oraz kultury i turystyki. Zgodnie z raportem ujawniono, że w minionym roku na terenie gminy urodziło się 108 dzieci, ale zmarło 131 osób. Prawdopodobnie ta nadwyżka spowodowana została pandemią. Generalnie jednak w gminie przybyło w sumie kilkaset osób, co jest na terenie gminy Sochaczew stałą tendencją od lat. Raport o stanie gminy został przyjęty jednogłośnie i udzielono Mirosławowi Orlińskiemu, wójtowi gminy wotum zaufania.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie przyjęła bez zastrzeżeń sprawozdanie wójta z wykonania budżetu gminy w 2021 roku. Gmina otrzymała pozytywna opinię. Budżet zrealizowany został poprawnie i zgodnie z przepisami. Nie naruszona została także dyscyplina finansowa.

Planowany dochód gminy w ubiegłym roku wyniósł 94 251 423,75 złotych, z czego osiągnięto dochód w wysokości 89 230 130,29 złotych, czyli wykonanie sięgnęło 94,67 procent. Z kolei wydatki planowane na 92 328 644,75 złotych wykonano w kwocie 74 701 201,31 złotych, co stanowi 80,91 procent planu.

W sprawozdaniu podano przyczyny tak niskiego wykonania planu wydatków – zaledwie około 50 procent, co wynikało, że gmina jako lider realizujący dwa projekty Odnawialnych Źródeł Energii wraz z gminami partnerskimi, nie otrzymała pełnej wysokości dotacji na podstawie umowy zawartej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych i w związku z czym nie przekazała należnej części dotacji gminom partnerskim. Plan tu przewidywał tu ponad 7,5 mln złotych . Natomiast wykonanie wyniosło jedynie niecałe 2,9 mln złotych, czyli około 36,68 procent.

Gmina Sochaczew zastosowała się do zaleceń RIO, by nie przekraczać wydatkami kwoty dochodów. W efekcie w ubiegłym roku nadwyżka budżetowa wyniosła ponad 14,5 mln złotych przy planowanej nadwyżce w kwocie 1 922 779 złotych. To pozwoliło, że gmina spłaciła 1 290 000 złotych, czyli wcześniej zaciągnięte raty kredytów w stu procentach . Na 31 grudnia 2021 roku, czyli na koniec roku finansowego gmina Sochaczew miała należności wymagalne w kwocie 4 454 701,01 złotych. Posiadała także zobowiązania dłużne wysokości8 2 220 000 złotych, co stanowi około 2,5 procent dochodów.

Również jednogłośnie zostało przegłosowane sprawozdanie finansowe za ubiegły rok oraz absolutorium za wykonanie budżetu w 2021 roku.

­– Bardzo wszystkim dziękuję za udzielone mi ponownie zaufanie. To nasza wspólna praca i wysiłek . Z całego serca dziękuję radnym, sołtysom i mieszkańcom. Staramy się w tych trudnych czasach realizować swoje zadania i przyjęte plany. Ubiegły rok był bardzo trudny, bo w okresie dużych ograniczeń związanych z pandemią. Przyznam, że nie wszystko nam się udało, ale pracujemy tak, by udawało się jak najwięcej. Chciałbym, aby udawało się nam jak najwięcej – dziękował Mirosław Orliński.

Tradycyjnie otrzymał od radnych kwiaty oraz kwiaty i drobne upominki od sołtysów. Ze swej strony wójt po9dziękował wszystkim wspaniałym tortem, który ufundował.

Na sesji dokonano też korekty Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 -2027 oraz bieżącego budżetu. Plany w budżecie wynikają z otrzymanych dofinansowań i dotacji.

Po stronie dochodów po zwiększeniu o 903,5 tys. złotych budżet zamyka się kwotą 77 514 860,98 złotych. Dochody bieżące zostały zwiększone o 753 579,19 złotych, zaś majątkowe o 150 tys. złotych.

Z kolei wydatki po przesunięciach finansowych w zakresie wydatków bieżących i majątkowych po zmianach zamykają się kwotą 91 696 860, 98 złotych. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy 14 182 000 złotych, który zostanie pokryty z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków , wolnych środków i nadwyżki budżetowej z ubiegłych lat.

Na koniec sesji radni przyjęli statut świetlicy w Żdżarowie oraz określili zasady przyjęcia dróg lokalnych w gminie i oznaczenia ich jako drogi gminne. Dotyczy to m. in. dróg wewnętrznych będących własnością gminy Sochaczew. Również te uchwały przyjęte zostały jednogłośnie.

Bogumiła Nowak

Fot. Bogumiła Nowak

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz