Wójt z absolutorium

Reklamy

NOWA SUCHA Na ostatniej Sesji Rady Gminy w Nowej Suchej przedstawiony został Raportu o stanie gminy oraz odbyła się debata nad jego temat. Po nim radni przegłosowali wotum zaufania dla Macieja Mońki, wójtowi gminy Nowa Sucha.

Zdobył on stuprocentowe poparcie. Następnie radni zapoznali się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonych przez wójta gminy sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2021 rok. Opinia ta została przyjęta bez zastrzeżeń. Po czym wypowiedziała się komisja rewizyjna rady gminy w sprawie udzielenia wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu i przedłożeniu jej do RIO. Radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe za ubiegły rok i udzielili wójtowi absolutorium. Maciej Mońka zdobył jednogłośne poparcie radnych.

– Cieszę się i dziękuję za udzielone mi poparcie. To pozytywna ocena nie tylko mojej pracy, ale też gminnych urzędników i samej rady gminy, która wkłada wiele wysiłku, by w gminie dobrze się działo i wszystko sprawnie funkcjonowało. Liczę na dalszą, dobrą współpracę – podsumował wójt gminy Nowa Sucha.

Następnie radni dokonali korekty Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha i dokonali zmian w uchwale budżetowej na bieżący rok, co wynika z otrzymanych dotacji i wprowadzenia ich do budżetu.

Na sesji przyjęto też uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu sochaczewskiego na inwestycje drogowe, zmian w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 20222 rok. Ponadto radni podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z gminą Rybno w sprawie powierzenia tej gminie realizacji zadania z zakresu   zaopatrzenia zbiorowego w wodę mieszkańców Starego Dębska. Zdecydowali się też na nieodpłatne nabycie pasów nieruchomości w przeznaczeniem na poszerzenie dróg oraz zaliczenia dwóch dróg wewnętrznych w gminie do kategorii dróg gminnych. Ponadto na sesji wysłuchano sprawozdań z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz OSP wraz z ustaleniem w obu jednostkach środków budżetowych na ich działalność.

BN

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz