Radni udzielili swego poparcia wójtowi

Ostatnia sesja Rady Gminy Kampinos, która odbyła się pod koniec czerwca, niemal w całości poświęcona została sprawom udzielenia wotum zaufania oraz absolutorium Monice Ciurzyńskiej, wójtowi gminy Kampinos. Radni jednogłośnie w ubu przypadkach zagłosowali za udzieleniem poparcia wójtowi.

W trakcie obrad przedstawiono Raport o stanie gminy Kampinos za 2021 rok. Po czym odbyła się debata na ten temat. Rozpoczęła ją przeprowadzona przez Monikę Ciurzyńską, wójta gminy Kampinos prezentacja zawierająca istotniejsze dane i wnioski płynące z treści Raportu. Po prezentacji głos zabrał Krzysztof Sucharski, przewodniczący Rady Gminy Kampinos, który odniósł się do ważnych problemów stojących przed naszą społecznością, w tym pogłębiającego się niekorzystnego trendu demograficznego, ochrony powietrza w aspekcie wysokich cen oraz utrudnionej dostępności ekologicznych źródeł ogrzewania, przy jednoczesnym niedoborze tradycyjnych nośników energii.

Po zakończeniu debaty radni w głosowaniu jednomyślnie udzielili Monice Ciurzyńskiej wotum zaufania.

Następnie zostało przedstawione sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu, jak też sprawozdanie ze stanu mienia gminy Kampinos, a na w dalszej kolejności opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat realizacji gminnego budżetu w 2021 roku i przedłożonych sprawozdaniach finansowych.

RIO zaopiniowało wszystkie dokumenty pozytywnie, zaznaczając, że gmina zgodnie z przepisami realizuje zadania finansowe, wnioskując tym samym o udzielenie wójtowi absolutorium. Również pozytywnie na ten temat wypowiedziała się Komisja rewizyjna Rady Gminy Kampinos, zaznaczając, że wszystkie zadania są realizowane zgodnie z interesem mieszkańców i przy zachowaniu dyscypliny finansowej.

Po przegłosowaniu wniosku komisji, radni podjęli uchwałę o udzieleniu absolutorium wójtowi gminy Kampinos. Monika Ciurzyńska otrzymała jednogłośne poparcie, za co podziękowała radnym, podkreślając, iż dobre wykonanie budżetu i efektywna realizacja postawionych przed nią zadań, to duża zasługa wszystkich pracowników Urzędu Gminy i samych radnych.

Następnie Rada Gminy dokończyła realizację przewidzianego w tym dniu porządku obrad.

Radni przyjęli ,projekt uchwały w sprawie ustalenia dopłat do ścieków wynikających z taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Kampinos na okres trwania zatwierdzonej taryfy przez Wody Polskie. Dokonano też korekty Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz bieżącego budżetu gminnego.

Bogumiła Nowak

Fot. UG Kampinos

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz