JEDNYM GŁOSEM ZA WÓJTEM

Sesja Rady Gminy Teresin, która odbyła się 6 lipca w sali ToKultura przy stacji PKP Teresin, była jedną z najważniejszych w roku. Radni decydowali na niej o udzieleniu wotum zaufania wójtowi oraz udzieleniu absolutorium z racji wykonania budżetu gminy w roku 2021. Nie było zaskoczeniem, że w obu przypadkach wójt Marek Olechowski otrzymał stuprocentowe poparcie. Od lat radni nie mają zastrzeżeń, co do działalności teresińskiego wójta, który od ponad 22 lat sprawuje swoją funkcję.

 Sesja Rady Gminy Teresin została podzielona na dwie części. W tej pierwszej radni zajęli się sprawami bieżącymi gminy i uchwałami, które dotyczyły spraw finansowych, administracyjnych oraz korekty budżetu bieżącego i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028. Natomiast druga dotyczyła udzielenia wójtowi wotum zaufania i absolutorium za 2021 rok.

 Sprawy bieżące i finansowe

 Radni na samym początku zdecydowali o podjęciu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Paprotni, zgodnie z sugestią mieszkańców, którzy o to wnioskowali i proponowali nazwać ją Lawendową. Następnie głosowali, by w obrębie wsi Dębówka zdecydować w sprawie nabycia niezabudowanych nieruchomości stanowiących drogę.

Ważną uchwałą było przegłosowanie zgody na zawarcie przez gminę Teresin porozumienia międzygminnego z gminą Kampinos w sprawie powierzenia jej wybranego zakresu zadania zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Dotyczy to kwestii zaopatrzenia w dostęp do wody bieżącej dla sołectw będących na pograniczu między obu gminami.

Radni zgodnie przegłosowali też uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, a będących na terenie gminy. Ta uchwała daje szansę na wsparcie prywatnym posiadaczom zabytkowych obiektów, by mogli je przywrócić do dobrego stanu.

Ustalono ponadto zasady zbywania, nabywania i wykupu emisji obligacji gminy Teresin. Gmina ta jako jedyna na terenie powiatu sochaczewskiego zdecydowała o wypuszczeniu obligacji, co daje szansę na zwiększenie wkładu własnego gminy przy zadaniach inwestycyjnych. Tym samym mieszkańcy są jakby współudziałowcami przy realizowanych przedsięwzięciach gminnych.

Radni przegłosowali również uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Warszawskiemu Zachodniemu z przeznaczeniem na organizację wypoczynku wakacyjnego dla dzieci z polskich środowisk na Wschodzie w ramach krzewienia kultury i polskiego dziedzictwa narodowego. To zadanie jest tradycyjnie co roku wspierane przez gminę Teresin. Jak zwykle dokonano też korekty budżetu bieżącego oraz WPF. Ma to związek z pozyskanymi dofinansowaniami na zadania inwestycyjne oraz ze wsparciem z budżetu wojewódzkiego i rządowego. Ponadto radni wysłuchali sprawozdań z działalności jednostek podległych gminie za 2021 rok – Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej, Teresińskiego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej.

Poparcie na sto procent

W drugiej części sesji radni zajęli się Raportem o stanie gminy Teresin. Jest to doroczne opracowanie będące podsumowaniem całorocznej działalności samorządu i realizacji działań rozwojowych jednostki samorządu terytorialnego. Raport zawiera m.in. dane o finansach gminy oraz realizacji strategii, uchwał, programów i planów, informacje o ładzie przestrzennym i środowisku (gospodarce odpadami, stanie realizacji polityk społecznych, realizowanych inwestycji). Za udzieleniem wotum zaufania wójtowi Markowi Olechowskiemu, radni wypowiedzieli się jednogłośnie, tym samym przyjmując bez sprzeciwu realizowane przez niego działania gminne.

Głosowanie nad absolutorium w sprawie wykonania budżetu przez wójta poprzedzone zostało rozpatrzeniem sprawozdania i oceny z wykonania tegoż budżetu w 2021 roku.

Ze sprawozdania wynika, że dochody zostały zrealizowane w wysokości 81 919 530,98 złotych. Natomiast wydatki w kwocie 77 235 730,62 złotych. Tym samym odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 4 683 800,36 złotych. Wartym podkreślenia jest to, że dochody bieżące ogółem zostały zrealizowane na kwotę 76 032 589,97 złotych, co stanowi 102,74 procent zakładanego planu. Udało się zatem w tak trudnym, pandemicznym roku zebrać gminie więcej niż planowano.

Radni ponownie zagłosowali, tym razem za udzieleniem Markowi Olechowskiemu absolutorium, czyli udzielenia poparcia za prawidłowo prowadzoną gospodarkę finansową. Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie oraz Komisja Rewizyjna Rady Gminy oceniły, że budżet gminy był prawidłowo realizowany i zachowana została dyscyplina finansowa. Wójt otrzymał jednogłośne poparcie z tytułu realizacji gminnego budżetu.

– Na sukces, jakim jest otrzymanie absolutorium i wotum zaufania, składa się praca wielu osób, które działają w strukturach urzędu gminy i poszczególnych jednostek organizacyjnych, a także radnych i sołtysów. Należą im się duże słowa uznania i podziękowania – podsumował wójt Marek Olechowski.

Na zakończenie obrad wójt Marek Olechowski i Joanna Kucharek-Matos, kierownik referatu gospodarki przestrzennej Urzędu Gminy Teresin, przedstawili stanowisko gminy w sprawie wariantu inwestorskiego Centralnego Portu Komunikacyjnego, w którym nie zaakceptowano żadnego z zaproponowanych rozwiązań.

Dokument w całości jest dostępny na stronach internetowych urzędu. Ogólne założenia i uwagi gminy, co do lokalizacji CPK oraz inwestycji okołolotniskowych na terenie gminy Teresin, prezentowaliśmy w artykule w poprzednim wydaniu Expressu Sochaczewskiego.

 Bogumiła Nowak

Fot. UG Teresin

 

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz