Zarząd Powiatu w Sochaczewie z absolutorium

Reklamy

Najważniejszymi punktami porządku obrad XXXIII sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, która odbyła się w piątek, 10 czerwca było udzielenie wotum zaufania i absolutorium Zarządowi Powiatu w Sochaczewie za 2021 rok. Udzielenie absolutorium poprzedziło przedstawienie Raportu o stanie powiatu, który jest podsumowaniem działalności Zarządu Powiatu w poprzednim roku i podstawą do debaty, po zakończeniu której Rada podejmuje uchwały o udzieleniu zarządowi powiatu wotum zaufania. Większością głosów Rada Powiatu w Sochaczewie udzieliła Zarządowi Powiatu absolutorium z wykonania budżetu za ubiegły – 2021 rok.

Zarząd Powiatu uzyskał wotum zaufania, co nastąpiło po zaprezentowaniu raportu o stanie powiatu za rok 2021 przez sekretarza powiatu Michała Orzeszka. Raport zawiera całoroczne podsumowanie działalności Rady, Zarządu, stan finansów powiatu, opis działalności komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Sochaczewie oraz innych powiatowych jednostek. Treść raportu jest dostępna na BIP-ie urzędu.

Co do samego absolutorium jest ono związane z realizacją budżetu powiatu. Jest to wyraz poparcia przez Radę sposobu wykonania budżetu przez organ wykonawczy, czyli Zarząd. Istotą absolutorium jest brak zastrzeżeń do prowadzonej przez zarząd gospodarki finansowej, a nie zaufanie do polityki programu.

Udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu oznacza, że budżet, w tym wydatki powiatu, realizowane były prawidłowo i nie budziły zastrzeżeń organów kontrolnych. Poprzez przyjęcie tej uchwały aprobuje się jednocześnie sprawozdanie z wykonania budżetu, choćby pod kątem poprawności rachunkowej. Ocena dla Zarządu Powiatu wyrażona w absolutorium jest jednocześnie oceną rzetelności pracy wydziałów i jednostek podległych powiatowi.

Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu sochaczewskiego za 2021 rok i przedstawiła Radzie Powiatu wniosek o udzieleniu Zarządowi absolutorium. Wykonanie budżetu zyskało też pozytywną opinię składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie zespół w Płocku.

Po dyskusji nad uchwałą o udzielenie absolutorium nastąpiło głosowanie. Przy 17 głosach „za” i 2 „wstrzymującym” zostało ono udzielone Zarządowi Powiatu.

Starosta Jolanta Gonta podziękowała radnym za okazane zaufanie, zapraszając ich jednocześnie do współpracy przy realizacji kolejnych zadań m.in. inwestycyjnych a tych w bieżącym roku jest dość sporo, dzięki pozyskanemu dofinasowaniu np. z Polskiego Ładu.

– Zarząd Powiatu prowadzi staranną i konsekwentną politykę finansową, dzięki której nasz powiat jest w dobrej kondycji, rozwija się w każdej dziedzinie – pomyślnie realizujemy inwestycje w infrastrukturze drogowej, edukacyjnej i zdrowotnej. Jestem przekonana, że w roku ubiegłym dobrze zrealizowaliśmy zamierzone cele i zadania, co potwierdziła Regionalna Izba Obrachunkowa, wydając nam pozytywną opinię. Robimy wszystko, aby pozyskiwane zewnętrzne środki finansowe – w tym te rządowe – wydatkować dobrze, mądrze z pożytkiem dla mieszkańców wszystkim gmin i miasta Sochaczew. To też zasługa innych samorządów, bo współpraca z nimi pozwala na zmodernizowanie większych odcinków dróg – podsumowała po sesji starosta Jolanta Gonta.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz