Terminy postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych

fot.archiwum

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych:

– czteroletnich liceów ogólnokształcących

– pięcioletnich techników

Rodzaj czynności Termin
Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) od 16 maja 2022 r.

do 20 czerwca 2022 r.

do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje od 24 czerwca 2022 r.

do 13 lipca 2022 r.

do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 20 lipca 2022 r.
Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowej, także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.* od 21 lipca 2022 r.

do 27 lipca 2022 r.

do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 28 lipca 2022 r.

do godz. 14.00

– trzyletnich branżowych szkół I stopnia

 W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do dnia 25 lipca 2022 r. do godz. 15.00 w postępowaniu rekrutacyjnym wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej.

Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 23 września 2022 r. (Niezłożenie w tym terminie, odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia jest równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego uczeń został przyjęty).

Najważniejsze informacje dla kandydatów do szkół ponadpodstawowych w powiecie sochaczewskim:

– Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych rozpoczyna się w dniu 16.05.2022r.

– Wzorem lat poprzednich będzie ona przeprowadzana elektronicznie.

– Strona logowania dla kandydatów dostępna od 16.05.2022 r.: sochaczew.edu.com.pl

– Kandydaci nie mają ograniczenia w ilości wybieranych  szkół i oddziałów.

– Wniosek (wypełniony i podpisany przez rodzica/prawnego opiekuna) należy dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru.

– Skan wniosku może być też przesyłany na adres e-mail szkoły pierwszego wyboru, odpowiednio:

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego: ogrodnik_rekrutacja@op.pl

Zespół Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza: nabor2022@iwaszkiewicz.edu.pl

Liceum Ogólnokształcące im. Fryderyka Chopina:  lo.chopin.rekrutacja@gmail.com

Zespół Szkół w Teresinie: rekrutacja@zsteresin.pl

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego: nabor.zsckp@zsckpsochaczew.edu.pl

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz