Teresin- z prac rady gminy teresin

17 maja radni spotkali się na kolejnej LV sesji Rady Gminy. Sesja odbyła się w trybie stacjonarnym w sali konferencyjnej Dworca TO.Kultura. Można ją było śledzić również online.

Strategia rozwiązywania problemów społecznych na terenie Gminy Teresin

Radni przyjęli „Raport z realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych na terenie Gminy Teresin za 2021 rok”, który zaprezentował specjalista pracy socjalnej GOPS w Teresinie Daniel Klemczak. Przedstawiono w nim wyniki monitoringu Strategii za miniony rok. Nadrzędnym celem opracowania było zapewnienie mieszkańcom Gminy Teresin jak najlepszych warunków życia ze szczególnym uwzględnieniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Z celu głównego wynikają cele strategiczne, tj. łagodzenie skutków bezrobocia na terenie Gminy Teresin, zapewnienie wsparcia osobom starszym oraz poprawa życia kulturalnego dla seniorów, zapewnienie odpowiedniego wsparcia oraz opieki osobom niepełnosprawnym oraz poprawa jakości ich życia, przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie i łagodzenie jej skutków oraz umacnianie rodzin z terenu Gminy Teresin w ich prawidłowym funkcjonowaniu. Z przeprowadzonej analizy wynika, iż działania Strategii są realizowane. Przedstawiony radnym dokument ma charakter opisowy (liczne zestawienia, tabele), ilustruje ogół zidentyfikowanych przedsięwzięć, realizowanych w Gminie Teresin od czasu uchwalenia Strategii. Dzięki temu możemy zauważyć sprawność działania zaangażowanych instytucji oraz efekty tych działań. Raport został przyjęty przez radnych jednogłośnie.

Ocena zasobów pomocy społecznej

Rada Gminy Teresin przyjęła także „Ocenę zasobów pomocy społecznej za 2021 rok”, która stanowi z jednej strony podsumowanie realizacji zadań w ramach ustawy o pomocy społecznej oraz innych zadań w ramach polityki społecznej tj. – wsparcia rodziny czy osób z niepełnosprawnościami, z drugiej strony przedstawia prognozy na następny rok kalendarzowy. Analiza danych odbyła się z uwzględnieniem lokalnego kontekstu realizowania zadań przez gminę. Dzięki ocenie zasobów pomocy społecznej można zauważyć, że z roku na rok sytuacja mieszkańców naszej gminy jest coraz lepsza. Spada liczba osób bezrobotnych i korzystających ze wsparcia finansowego. Pomoc i wsparcie w gminie Teresin z pomocy społecznej w 2021 roku uzyskało 130 osób, co stanowiło 1,13% wszystkich mieszkańców gminy. W stosunku do 2020 roku łączna liczba osób korzystających z pomocy i wsparcia zmniejszyła się o 47 osób. W przypadku długotrwale korzystających z pomocy społecznej ich liczba osiągnęła poziom 66 osób, co oznacza spadek w stosunku do roku 2020 o 5 osób. W gminie Teresin najczęściej występującymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin, a jednocześnie powodami ubiegania się o pomoc społeczną w 2021 roku były kolejno: długotrwała lub ciężka choroba, ubóstwo, niepełnosprawność, bezrobocie, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, alkoholizm. Pomoc i wsparcie w gminie Teresin z pomocy społecznej w 2021 roku w postaci świadczeń pieniężnych uzyskało 78 osób, zaś w postaci świadczeń niepieniężnych 60 osób. Odpłatność gminy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dotyczyła 6 osób. W gminie funkcjonowało 2 asystentów rodziny, którzy objęli swoją opieką 18 rodzin.

W ubiegłym roku teresiński GOPS zatrudniał 14 osób. Spośród nich 5 to pracownicy socjalni. Specjalizację I stopnia w zawodzie pracownika socjalnego posiada 5 pracowników. Wśród pracowników 1 legitymuje się specjalizacją z organizacji pomocy społecznej.

Analiza zasobów pomocy społecznej w naszej gminie i najważniejszych problemów, z którymi borykają się mieszkańcy wykazała, że działania podejmowane przez GOPS są zgodne z przyjętymi kierunkami. Ocena została przyjęta przez radnych jednogłośnie.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą zadań realizowanych w 2022 r.: „Urządzenie terenu rekreacyjno-parkowego w miejscowości Granice, gmina Teresin” – zwiększono limit wydatków o kwotę 600.000 zł do kwoty 8.187.920 zł, „Przebudowa oświetlenia ulicznego w gminie Teresin” – zwiększono limit wydatków o kwotę 10.020 zł do kwoty 1.510.020 zł, „Przebudowa ul. Książęcej w miejscowości Teresin Gaj” – zwiększono limit wydatków o kwotę 5.850 zł do kwoty 1.046.223,93 zł, a w zadaniu „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mikołajew” zmniejszono limit wydatków o kwotę 51.821,27 zł do kwoty 899.449,25 zł.

Zmiany w uchwale budżetowej Gminy Teresin na rok 2022

W dochodach wprowadzona została dotacja od Wojewody Mazowieckiego w wysokości 6.937 zł na zadanie realizowane w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”W przychodach natomiast uwzględniono 1.000.000 zł z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – nagroda w konkursie „Odporna gmina” oraz wolne środki w kwocie 1.258.948,04 zł. Po stronie wydatków wprowadzono nowe zadania inwestycyjne: Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę instalacji wodociągowej w ul. Radosnej w Paprotni” – 12.500 zł, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. ew. nr 2/10, 2/9 obr. SHRO Skotniki” na kwotę 124.000 zł, Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Radosnej w Paprotni” na kwotę 12.500 zł, Przebudowa ul. Książęcej w miejscowości Teresin Gaj” na kwotę 5.850 zł, Poprawa bezpieczeństwa poprzez odtworzenie nawierzchni dróg dojazdowych do obiektów mostowych w m. Hermanów” na kwotę 124.000 zł, Włączenie drogi gminnej nr 380837W do drogi krajowej nr 92 w m. Topołowa” na kwotę 124.000 zł, „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Spacerowej w Paprotni” na kwotę 40.000 zł, „Instalacja monitoringu i alarmu w oczyszczalni ścieków w Skotnikach” na kwotę 15.000 zł oraz Adaptacja pomieszczenia w świetlicy wiejskiej w Szymanowie” na kwotę 85.000 zł. Dokonano jednocześnie zwiększeń w wydatkach inwestycyjnych: Przebudowa oświetlenia ulicznego w gminie Teresin” o kwotę 10.020 zł i Zakup gruntów pod drogi gminne” o kwotę 65.971,27 zł. Zmniejszeniu uległo zadanie inwestycyjne Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mikołajew” o kwotę 51.821,27 zł.

W wydatkach bieżących zabezpieczono 68.000 zł na remont budynku w Strugach, 36.000 zł na opracowanie strategii rozwoju Gminy Teresin, 47.000 zł na wpłaty na fundusz celowy Policji, z czego 17.000 zł to dodatkowe patrole, a 30.000 zł to dofinansowanie do zakupu samochodu, 45.000 zł na przeglądy instalacji wykonanych w ramach projektów: „Odnawialne Źródła Energii w gminach: Rybno, Nowa Sucha, Teresin i Sochaczew” i „Odnawialne Źródła Energii w gminach: Rybno, Nowa Sucha, Teresin i Sochaczew – etap II”, 155.000 zł na  uporządkowanie dzikich wysypisk znajdujących się na terenie gminy Teresin, 45.000 zł  za udostępnienie słupów energetycznych przy drogach gminnych, 120.640 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup usług pozostałych) z przeznaczeniem na wyrównanie terenu  działki gminnej. W budżecie wprowadzone zostały także zmiany na wniosek dyrektorów szkół i GOSiR.

Radni zatwierdzili także protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli dotacji celowych oraz wydatków z budżetu gminy na utrzymanie i funkcjonowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych za 2021 rok.

UG

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz