Na co samorząd wydawał pieniądze w 2021 roku?

fot.pixabay
8 czerwca odbędzie się sesja rady miasta, w trakcie której analizie poddany zostanie Raport o stanie  miasta za 2021 rok oraz Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok.  Dobra wiadomość jest taka, że miasto zakończyło rok na dużym plusie. Na konto wpłynęło więcej pieniędzy niż zakładano, a wydatki były o kilka milionów niższe niż przyjęte w budżecie. Oto kilka podstawowych danych finansowych przybliżających, jak kształtowała się strona wydatkowa budżetu Sochaczewa.

 Oświata i wychowanie – 64,7 mln zł

Utrzymanie szkół podstawowych (32 mln), oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (1,3 mln), przedszkoli (16,6 mln), dotacje dla szkół i przedszkoli prywatnych (12,3 mln), dowożenie uczniów, doskonalenie nauczycieli, bezpłatny dostęp do podręczników.

Rodzina – 52,3 mln zł

Świadczenie 500+ (36,7 mln zł), świadczenia rodzinne, alimentacyjne, rodzicielskie, „becikowe”, działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, utrzymanie Miejskiego Żłobka Integracyjnego, dotacje dla prywatnych żłobków i klubów dziecięcych.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 17,5 mln zł

Konserwację fontann miejskich, sieci deszczowej, rowów melioracyjnych, odbiór i zagospodarowanie śmieci (13,2 mln), oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni, wydatki związane z opieką nad bezpańskimi zwierzętami, oświetlenie ulic, utrzymanie ogródków jordanowskich, monitoring wzgórza zamkowego.

Administracja publiczna – 13 mln zł

Utrzymanie budynku UM, diety radnych, obsługa interesantów, realizacja Narodowego Spisu Powszechnego, promocja miasta, utrzymanie Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego.

Pomoc społeczna 12 mln zł

Utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy, Dziennego Domu Pomocy Społecznej, Centrum Usług Społecznych, opłaty za pobyt naszych mieszkańców w domach pomocy społecznej, wypłata zasiłków, dodatków mieszkaniowych, energetycznych, dopłat do czynszów, usługi opiekuńcze, dożywianie, opieka nad bezdomnymi.

Gospodarka mieszkaniowa – 6,3 mln zł

Wydatki Zakładu Gospodarki Komunalnej, gospodarka gruntami, utrzymanie i remonty lokali socjalnych i mieszkalnych.

Transport i łączność – 5,2 mln zł

Dotacja dla Zakładu Komunikacji Miejskiej, utrzymanie i remonty dróg, darmowe przewozy na trasie PKP–Żelazowa Wola, bezpłatne przejazdy komunikacją miejską ZKM dla dzieci i młodzieży.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 4,3 mln zł

Utrzymanie Sochaczewskiego Centrum Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą, opieka nad zabytkami, organizacja imprez kulturalnych.

Kultura fizyczna 3,8 mln zł

Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, zakup nagród, pucharów na imprezy sportowe, dotacje dla klubów i UKS-ów.

Edukacyjna opieka wychowawcza – 2,7 mln zł

Bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, pomoc materialna dla uczniów.

Ochrona zdrowia – 766 tys. zł

Programy polityki zdrowotnej, zwalczanie zjawisk narkomanii i alkoholizmu.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 705 tys. zł

Dodatkowe patrole policji, obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe, organizacja Punktu Szczepień Powszechnych, bieżące funkcjonowanie monitoringu miasta.

Działalność usługowa – 502 tys. zł.

Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego miasta, utrzymanie cmentarza komunalnego i wojennego.

UM

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz