Ważny nie tylko budżet

Tuż przed świętami wielkanocnymi radni gminy Sochaczew spotkali się na sesji. Dyskutowano nie tylko o zmianach i aktualizacji budżetu gminnego, ale też o obecnej sytuacji gospodarczej, potrzebach mieszkańców gminy i wspieraniu uchodźców z Ukrainy. Tradycyjnie też przed Wielkanocą radni i sołtysi z gminy Sochaczew złożyli sobie i mieszkańcom gminy świąteczne życzenia.

Sesja nie była zbyt długa i jej obrady wyjątkowo krótkie. Podjęto tylko dwie uchwały. Pierwsza dotyczyła wprowadzenia zmian w budżecie gminy Sochaczew, a druga związana była z głosowaniem nad zmianami w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi sochaczewskiemu przy inwestycji drogowej.

Korekta finansowa

Aktualizacja budżetu gminy wynikała z dotacji otrzymanych od wojewody mazowieckiego z przeznaczeniem na oświatę oraz wsparcie uchodźców z Ukrainy.

Planowane dochody w tym roku zwiększone zostały o 251 146 zł. Dotacja dotyczyła tylko dochodów bieżących. Po zmianach te dochody wyniosły 61 302 913,26 zł. Plan dochodów majątkowych pozostał bez zmian i wynosi 13 853 409 zł. W sumie cały zaplanowany dochód na ten rok to 75 156 322,26 zł.

Zaktualizowane zostały też planowane wydatki, które w sumie wynoszą 81 066 322,26 zł. Z tego 58 618 727,26 zł to wydatki bieżące. Natomiast wydatki majątkowe nie uległy zmianie i są w wysokości 22 447 595 zł. Korekta budżetu przewiduje wzrost wydatków bieżących o 271 446 zł. Przesunięto tu kwotę z budżetu 20 300 zł z innego działu dołączając ją do dotacji wojewody na zadania oświatowo – wychowawcze, wsparcie socjalne i pomoc uchodźcom.

I tak Niepubliczne Przedszkole w Rozlazłowie otrzymało na swa działalność 630 320,14 zł. Natomiast Niepubliczne Przedszkole w Żukowie 211 666,07 zł. Z kolei Biblioteka Publiczna Gminy Sochaczew na swą działalność kulturalno – czytelniczą dostała wsparcie w wysokości 456 800 zł.

Jednocześnie skorygowana została uchwała budżetowa, która daje możliwość wójtowi gminy Sochaczew zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 700 tys. zł. Upoważnia się też wójta do dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych. Wójt może także dokonywać zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia pracowników podległych gminie jednostek. Może również decydować o lokowaniu wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych placówkach bankowych niż bank prowadzący obsługę urzędu gminy. Wójt też może dokonywać zmian w planach dochodów i wydatków, przesunięć środków finansowych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z wojna na jej terenie.

Bezpieczeństwo i pomoc

Po przyjęciu uchwał radni zgłaszali swe wnioski i zapytania do wójta gminy. Wśród wielu pomysłów padła propozycja radnej Agnieszki Offerczak – Ciura, aby rozważyć decyzję stworzenia w Żdżarowie, w niedawno uruchomionej świetlicy, Klubu Seniora.

– Warto, żeby takie kluby dla seniorów powstawały, by mogli się oni spotykać, dzielić pomysłami na aktywność i odbywać przydatne im szkolenia, jak choćby naukę posługiwania się komputerem i serwowania w sieci – argumentowała radna.

Wspomniano także o pomyśle przeznaczenia dodatkowych funduszy dla policji na organizację dodatkowych patroli drogowych, co poprawi bezpieczeństwo. Przy okazji dyskusji nad sprawami bezpieczeństwa radni sygnalizowali konieczność zabezpieczenia właściwego oznakowania dróg i oświetlenia. Mirosław Orliński, wójt gminy Sochaczew zaznaczył, że spora w tym rola samych mieszkańców, by zgłaszali takie usterki i wady, gdyż zarówno służby komunalne i drogowe nie są w stanie szybko reagować, jeśli nie ma zgłoszeń. Nie zawsze, codziennie mogą objechać wszystkie miejscowości i trasy. Sygnały mieszkańców są więc bezcenne. W przypadku zgłoszenia naprawa jest realizowana niemal natychmiast.

Wójt wspomniał także, że gmina zabezpieczyła dla powiatu sochaczew3skiego 175 tys. zł na przebudowę mostu na Utracie w Żelazowej Woli. Inwestycja ta ma być wykonana wraz z rozbudową mostu oraz drogi dojazdowej na którą ma być przeznaczone 79 tys. zł. Radni zaznaczyli też konieczność dokończenia chodnika w Feliksowie i zapewnienia tam pełnego bezpieczeństwa dla dzieci.

Radna Dorota Borek wspomniała, by nadal kontynuować pomoc dla uchodźców, ale w sposób celowy np. decydować o wsparciu konkretnych rodzin zaopatrując je w przydatne im rzeczy o które proszą. Ważnymi są też spotkania i rozmowy, bo jak zaznaczyła radna tym ludziom potrzebna jest nie tylko pomoc materialna, ale też zwykłe kontakty i rozmowy. Zbierana jest nadal w gminie pomoc materialna oraz finansowa dla współpracujących z gminą Sochaczew organizacji w Ukrainie. Na koniec sesji radni złożyli życzenia spokoju i zakończenia wojny pomyślnie dla mieszkańców Ukrainy.

Bogumiła Nowak

Fot. Bogumiła Nowak

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz