Teresin- sesja Rady Gminy

Podczas sesji radni podjęli uchwały w sprawie nabycia niezabudowanych nieruchomości stanowiących drogi położone w obrębie Paprotnia gminy Teresin.

Rada Gminy mocą uchwały odwołała dotychczasowego (Marek Jaworski) oraz dokonała wyboru nowego reprezentanta Gminy Teresin w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego”. Została nim Izabela Andryszczyk.

Podczas LIV sesji Rady Gminy Teresin przyjęto również uchwałę w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.  Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, jednostka samorządu terytorialnego z własnej inicjatywy i w zakresie posiadanych środków, może zapewnić pomoc obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom Ukrainy posiadającym Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Polski. Zakres pomocy określa w uchwale organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, natomiast formy i tryb udzielania pomocy określa właściwy organ wykonawczy danej jednostki. Uchwała ta stanowi uzupełnienie do katalogu zadań i usług publicznych zagwarantowanych ustawą, które są możliwe do sfinansowania w zakresie posiadanych przez Gminę Teresin środków. Zadania te nakierowane są na zaspokojenie podstawowych potrzeb obywatelek i obywateli Ukrainy przebywających na terenie Gminy Teresin. Pomoc ta obejmuje: 1. ustalanie i przygotowywanie miejsc tymczasowego zakwaterowania, 2. zapewnienie pomocy żywnościowej, 3. zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów, 4. zapewnienie pomocy rzeczowej innej niż w pkt. 3, 5. zapewnienie obsługi interesantów w języku ukraińskim, 6. pomoc w podjęciu zatrudnienia. Uchwała ta pozwala Gminie Teresin na wydatkowanie środków własnych zgodnie z proponowanym w uchwale zakresem pomocy na rzecz mieszkańców Ukrainy, którzy wskutek inwazji Rosji zmuszeni byli opuścić swój kraj.

Z przyjętą uchwałą wiąże się też inna procedowana podczas sesji. Dotyczy ona zmian w budżecie. Podejmując uchwałę budżetową, radni upoważnili wójta Gminy Teresin do dokonywania zmian w dochodach i wydatkach między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy. Każda dotacja od wojewody będzie mogła być wprowadzona zarządzeniem wójta bez konieczności zwoływania sesji Rady Gminy. Do budżetu po stronie dochodów i wydatków wprowadzona została kwota 71.624,00 zł (środki od wojewody mazowieckiego) z podziałem na: świadczenia jednorazowe na rzecz mieszkańców Ukrainy 300+ – 66.000,00 zł, pomoc psychologiczną dla mieszkańców Ukrainy -599 zł, wypłatę świadczeń na rzecz podmiotów, w szczególności osobom fizycznym prowadzącym gospodarstwo domowe, które zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy – 4080 zł.

żródło i fot.: UG Teresin

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz