Sprawozdania, uchodźcy i organizacje pozarządowe

XXXII sesja Rady Powiatu w Sochaczewie, która odbyła się w minioną środę, 13 kwietnia zdominowana została przez sprawy związane z pomocą społeczną. Dyskutowano też nad współpracą z organizacjami pozarządowymi, poruszano także kwestie dotyczące pomocy uchodźcom, przebywającym na terenie naszego powiatu.

Poza zmianami przyjętymi uchwałami do Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu oraz budżetową radni wysłuchali m.in. sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie za miniony rok, sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy Rodzinie w powiecie sochaczewskim również za 2021 rok. Sprawozdania te omawiała Katarzyna Kajak, dyrektor PCPR-u. Również K. Kajak przedstawiła radnym sprawozdanie z realizacji powiatowego programu służącemu działaniom profilaktycznym w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie oraz informacje o działalności placówek pomocy społecznej prowadzonych przez samorząd powiatowy za miniony rok. Chodzi tu o Dom Pomocy Społecznej i Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Antares” i „Atria”. Ostatnie z przedstawionych sprawozdań dotyczyło omówienia funkcjonowania i pracy rodzinnej pieczy zastępczej.

Jeden z kolejnych punktów sesji dotyczył omówienia realizacji programu współpracy powiatu sochaczewskiego z organizacjami pozarządowymi za 2021 rok. Realizacja tu odbywała się w dwóch obszarach. W pierwszym przez zlecenie organizacjom pozarządowym wykonania zadania publicznego poprzez ogłoszenie otwartego konkursu ofert, natomiast w drugim obszarze współpracowano z organizacjami pozarządowymi na zasadzie współuczestniczenia, pomocniczości i partnerstwa – z zaangażowaniem lub bez – środków finansowych. Wydział Organizacyjny i Nadzoru przeprowadził organizację konkursu, jego realizację i sprawozdawczość. I tak, Stowarzyszenie Wsparcie Społecznej „Ja-Ty-My” zrealizowało działania związane z przeciwdziałaniem Covid-19 na terenie powiatu sochaczewskiego z dofinansowaniem powiatu w wysokości 12 820,00 zł. Drugie stowarzyszenie – Fundacja Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera zrealizowało również te działania, otrzymując wsparcie finansowe w kwocie 11 185,00 zł. Po raz kolejny oburzenia nie krył radny opozycyjny Jerzy Żelichowski, wskazując na zbyt skromne i małe środki przeznaczane dla ngo-sów z terenu powiatu sochaczewskiego. Z zarzutami tymi nie zgodziła się starosta Jolanta Gonta podając przykład sprzed kilku dni. Starostwo Powiatowe w ostatnim czasie ogłosiło konkurs ofert dla organizacji pozarządowych w zakresie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom konfliktu zbrojnego w Ukrainie na terenie powiatu sochaczewskiego. Wsparcie to miało dotyczyć uchodźców, ale też organizacji i społeczności lokalnej, odpowiadające ich potrzebom obecnie i w przyszłości. Środki przeznaczone na realizacji ww. zadania to 25 tysięcy złotych. – Temat konkursu był taki, że można było zgłosić się z szerokim wachlarzem propozycji. Chodziło przecież o integrację uchodźców z mieszkańcami, naszym środowiskiem. I organizacje mogły wykonać tu mnóstwo bardzo dobrej roboty. Nie zgłosił się nikt… Są zadania powiatu, które realizujemy sami i są takie, które chce powiat zrealizować na zewnątrz właśnie poprzez organizacje pozarządowe, wierząc, ufając i mając wiedzę, że w danym temacie mają lepsze zaplecze choćby personalne, osobowe – niż powiat i się okazuje, że nie ma chętnych – wskazywała J. Gonta.

Należy też wskazać, iż samorząd powiatowy współpracuje z organizacjami pozarządowymi, które zgłaszają się w formie pisemnej do Starostwa np. z prośbą o wsparcie czy to finansowe, rzeczowe lub merytoryczne dla realizacji swoich przedsięwzięć. Taka pomoc jest im najczęściej udzielana. I tu właśnie – w drugim obszarze współpracy z organizacjami pozarządowymi z terenu powiatu sochaczewskiego z zakresu sportu i kultury fizycznej oraz kultury działania podejmował w minionym roku Wydział Promocji, Kultury i Sportu. Pandemia i wprowadzone obostrzenia nie pozwoliły wielu organizacjom i instytucjom na realizację zadań tak nowych, jak i stanowiących kontynuację tych z wieloletnią tradycją. Stąd też zaplanowane na 2021 rok przedsięwzięcia z zakresu kultury czy sportu zostały w większości z przyczyn niezależnych ostatecznie wstrzymane lub odwołane przez organizatora. Starostwo Powiatowe wsparło 7 działań, w tym Porozumienia Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego na realizację projektów społecznych, stanowiących wkład w kampanie promocyjne. Dofinansowanie otrzymały też dwa stowarzyszenia z zakresu kultury na organizację konkursu plastycznego oraz festiwalu literackiego, zaś pozostałe otrzymały pomoc finansową m.in. na zakup pucharów, medali okolicznościowych w związku z organizacją turniejów, zawodów sportowych i rekreacyjnych – w judu, zapasach czy wędkarskich.

Co istotne, elementem współpracy z organizacjami pozarządowymi było również współdziałanie z Fundacją Młodzi Ludzie z Borysławia w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Jeśli chodzi o kolejny temat z sesji – związany z liczbą uchodźców przebywających na terenie powiatu, starosta po raz kolejny wskazała, iż liczby te zmieniają się kilka razy w ciągu dnia, co jest wynikiem ich relokacji w inne części Polski czy wyjazdów za granicę. Wszystkie gminy raportują do Starostwa na bieżąco stan uchodźców na ich terenie, jednakże tylko w zorganizowanych przez siebie miejscach pobytu a nie prywatnych lokalach. Co do obowiązków również przypomniała, iż zgodnie z zawartym porozumiem z wojewodą mazowieckim powiat ma zapewnić warunki bytowe, tj. nocleg, wyżywienie, a jeśli potrzeba to np. pomoc psychologiczną właśnie osobom przebywającym w miejscach wskazanych przez samorządy.

Sesja zakończyła się życzeniami wielkanocnych złożonymi zebranym przez Andrzeja Kierzkowskiego, przewodniczącego Rady Powiatu. Życzył on również mieszkańcom oraz uchodźcom przebywającym na terenie naszego powiatu wzajemnej życzliwości oraz prawdziwego domowego spokoju – Niech poranek wielkanocny będzie pełen wiary, nadziei i miłości oraz przyniesie wiele radości ze Zmartwychwstania Chrystusa – życzył przewodniczący. Podziękował też wszystkim mieszkańcom powiatu za zaangażowanie i pomoc niesioną obywatelom Ukrainy w tym trudnych dla nich czasie.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz