Uczniowie z Ukrainy idą do polskich szkół

fot.pixabay
Rząd zaprezentował przygotowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki zasady przyjmowania dzieci z Ukrainy do polskich szkół. Procedura jest maksymalnie uproszczona.

Dzieci z Ukrainy podlegające obowiązkowi nauki szkolnej (w naszym kraju to wszyscy między siódmym a osiemnastym rokiem życia) są przyjmowane do publicznych szkół oraz obejmowane opieką i nauczaniem na warunkach dotyczących obywateli polskich.

Ustalenie klasy w których podejmowana jest nauka odbywa się na podstawie sumy ukończonych lat nauki w Ukrainie.

W celu zapisania dziecka do szkoły jego rodzice bądź prawni opiekunowie muszą złożyć wniosek do dyrektora szkoły – publiczna szkoła podstawowa, w rejonie której przebywa dziecko przybyłe z zagranicy przyjmuje je z urzędu, inne publiczne szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe, w miarę posiadania wolnych miejsc.

Rodzice lub prawni opiekunowie dziecka z zagranicy, którzy nie mogą znaleźć szkoły posiadającej wolne miejsca w danej klasie, mogą zwrócić się do organu prowadzącego szkoły z prośbą o wskazanie szkoły posiadającej wolne miejsca.

Ustalenie klasy (roku nauki) następuje na podstawie dokumentów wydanych przez szkołę z Ukrainy, a w przypadku ich braku, oświadczenia o sumie lat nauki za granicą. Dokumenty nie muszą być tłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski.

Ponadto istnieje możliwość przyjęcia dziecka do niższej klasy niż wynika to z sumy ukończonych lat nauki szkolne. Decyzje w tym względzie podejmuje dyrektor szkoły.

Ministerstwo przewidziało szereg ułatwień dla dzieci uchodźców. Cudzoziemcy, którzy nie posługują się językiem polskim w stopniu umożliwiającym korzystanie z nauki w szkole mogą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach z języka polskiego, które będą prowadzone indywidualnie bądź w grupach w wymiarze minimum dwóch godzin tygodniowo lub realizować naukę w formie oddziału przygotowawczego, gdzie proces nauczania dostosowany jest do potrzeb i możliwości edukacyjnych uczniów, gdzie nauka trwa rok, z możliwością przedłużenia do dwóch lat.

Inną możliwością jest skorzystanie z pomocy osoby władającej językiem kraju pochodzenia zatrudnionej w charakterze pomocy nauczyciela – osoba zatrudniona w charakterze pomocy nauczyciela nie musi posiadać kwalifikacji pedagogicznych. Decyzje o przyznaniu danej formy wsparcia podejmuje dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. Dodatkowe zajęcia może organizować też placówka dyplomatyczna lub konsularna Ukrainy – w porozumieniu z dyrektorem szkoły i za zgodą organu prowadzącego.

Ponadto, placówka dyplomatyczna lub konsularna kraju pochodzenia albo stowarzyszenia kulturalno-oświatowe danej narodowości mogą organizować w szkole, w porozumieniu z dyrektorem szkoły podstawowej i za zgodą organu prowadzącego, naukę języka i kultury kraju pochodzenia ucznia. Szkoła udostępnia nieodpłatnie pomieszczenia i pomoce dydaktyczne.

Dzieci uchodźców mogą być też objęte pomocą psychologiczno-pedagogiczną w związku z doświadczeniem wojny i migracji. Pomoc taką organizuje dyrektor szkoły. Można nią objąć również rodziców uczniów.

Ministerstwo zapewnia, że na sfinansowanie wymienionych przedsięwzięć  naliczone zostaną dodatkowe środki z subwencji oświatowej.

UM

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz