Radzili o programach i inwestycjach

Na ostatniej sesji Rady Gminy Teresin radni zajęli się sprawozdaniami za miniony rok, dotyczącymi realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny oraz działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Teresinie. Zdecydowano także o   sprawach dotyczących zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części wsi Seroki Parcel oraz w Teresinie-Gaju. Na koniec dokonano aktualizacji bieżącego budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Sesja była bardzo pracowita z uwagi nie przyjęcie obszernych sprawozdań i uchwał dotyczących przestrzennego zagospodarowania gminy. Radni zapoznali się z dokładnymi danymi na temat GOPS w Teresinie za poprzedni rok. Daniel Klemczak, specjalista pracy socjalnej, zaprezentował kompleksowe opracowanie, w którym przedstawił gospodarkę budżetową ośrodka.

Wsparcie socjalne i dla pupili

W gminie Teresin najczęściej występującymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin, a jednocześnie powodem ubiegania się o pomoc społeczną, są długotrwała lub ciężka choroba, ubóstwo, niepełnosprawność, bezrobocie, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, a także alkoholizm.

W ubiegłym roku zadania GOPS kosztowały gminę 18 945 976 zł, z tego przekazanych zostało 17 244 899,05 zł ze środków rządowych, a 1 701 076,95 zł było z budżetu gminnego. Znaczną część wydatków zajęły wypłaty 500+, bo aż 13 698 668,10 zł. Jednak to się w tym roku zmienia, bo od czerwca zadania te przejmie ZUS i to tam należy kierować nowe wnioski.

GOPS w Teresinie realizował też program „Wspieraj Seniora”, w którym wspierał seniorów powyżej 70 lat, którzy w czasie pandemii zdecydowali się na pozostanie w domu i nie byli w stanie zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Wsparcie polegało na zakupach i dostarczeniu im artykułów spożywczych i higienicznych.

Daniel Klemczak przedstawił ponadto sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w gminie Teresin w zakresie asystentów rodziny. Wsparcia udzielono 18 rodzin, w tym 7 zobowiązanym przez sąd. Realizowany był też program skierowany do rodzin z problemem niepełnosprawności – „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” oraz „Opieka wytchnieniowa”, gdzie głównym celem jest wspieranie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawymi.

Jak co roku radni przyjęli Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania ich bezdomności na rok 2022. Gmina zaproponowała dofinansowania zabiegów kastracji i sterylizacji kotów i psów, jak też znakowania wraz z wpisem do bazy psów posiadających właścicieli w ilości dwóch sztuk z gospodarstwa domowego. W 2022 roku w gminie na zwierzęta zarezerwowano 150 tys. zł.

Nowe plany przestrzenne

W trakcie sesji radni gminy zapoznali się z projektami uchwał w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części wsi Seroki-Parcel oraz w Teresinie-Gaju. W pierwszym przypadku to teren o powierzchni 10,2758 hektarów. Mają tam powstać obiekty produkcyjne, magazyny oraz zabudowa usługowa. To teren przeznaczony też pod jednorodzinną zabudowę mieszkaniową. Uchylony został też przepis ograniczający inwestycje do jednego obiektu mieszkalnego na jednej działce na rzecz umożliwienia budowy nowych budynków przy już istniejących.

Kolejna uchwała dotyczyła przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania w Teresinie Gaju na działce wielkości około 13,43 hektarów. Dotąd obowiązywały tam dwa miejscowe plany zagospodarowania. Nowa uchwała znosi ponadto zakaz podziału działki oraz przeznacza ją na działania inwestycyjne.

Uchwały i korekty

Na koniec sesji radni zajęli się zmianami budżetowymi. Dochody majątkowe zwiększono o 481 508,52 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej w Mikołajewie oraz o 200 tys. zł na refundację wydatków poniesionych przez gminę Teresin na modernizację boiska przy SP w Budkach Piaseckich. W dochodach bieżących uwzględniono 947 032 zł, pochodzących z podatku, 567 762 zł z dotacji z Kuratorium Oświaty na realizację zadań z wychowania przedszkolnego.

Z kolei w wydatkach majątkowych uwzględniono zwiększenia zadań inwestycyjnych o 465 tys. zł na przebudowę ul. Książęcej w Teresinie-Gaju, o 681 270,52 zł na drogę gminną w Mikołajewie, w której 481 508,52 zł to dofinasowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz 760 200 zł na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w gminie Teresin. Ponadto do budżetu wprowadzono dwie inwestycje 123 tys. zł na przebudowę drogi włączającej odcinek gminny z DK nr 92 w Lisicach. W wydatkach bieżących zwiększono o 100 tys. zł nakłady na remont dróg gminnych i o 5 500 zł na remont oświetlenia.

W WPF wpisano wydatki na ul. Książęcą w Teresinie Gaju oraz na drogę gminną w Mikołajewie.

 Bogumiła Nowak

Fot. UG Teresin

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz