Pracowity czas w gminie

Ostatnie dni w gminie Teresin upływają pod znakiem wzmożonej pracy i ustalania kolejnych planów inwestycyjnych. Na grudniowych sesjach radni przyjęli uchwały budżetowe na mijający rok i obecny, jak również dopracowywali założenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. Podejmowano też uchwały dopracowujące nowe plany inwestycyjne, współpracę z powiatem sochaczewskim oraz organizacjami działającymi na terenie gminy.

Prac do ogarnięcia w gminie jest dość dużo i radni starają się wszystko po kolei ustalić, by z nastaniem wiosennej aury część prac inwestycyjnych, zwłaszcza drogowych, mogła ruszyć pełną parą.

Ważne zagospodarowanie gminy

Jeszcze w ubiegłym roku radni gminy Teresin zdecydowali o zmianach w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Zmiany te dotyczą działek położonych w obrębie ewidencyjnym Skotniki oraz w Topołowej. Zmiany te wynikają z potrzeby powiększenia strefy rozwoju wielofunkcyjnego w kierunku aktywności funkcji gospodarczych. Dotyczy to budowy obiektów produkcyjnych i usługowych, składów i magazynów.

Pozwoli to w dalszej kolejności przeznaczyć nowe tereny na obszarze gminy Teresin pod zabudowę produkcyjno-usługowo-magazynową. Obecnie istniejące tereny są już kompletnie zabudowane lub będą wykorzystane w niedalekiej przyszłości, gdyż są już realizowane na nich ostatnie inwestycje. Z kolei na działkach w Topołowej rozmieszczone mają być urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii.

Radni przyjęli również uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę w obrębie Teresin Gaj. Uchwalenie nowego planu ma na celu przeznaczenie obszaru pod tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wraz z dopuszczeniem usług. To istotne z uwagi na istniejącą po sąsiedzku strefę przemysłową, a więc możliwość zamieszkania dla pracowników.

Współpraca jest ważna

Rada przyjęła też Program współpracy gminy Teresin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na bieżący rok. Ten dokument określa zasady i zakres współdziałania samorządu z podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego. Gminy mają co roku obowiązek przyjmowania planów w tym zakresie.

Również co roku zmienia się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. W tym roku uchwalono porównywalną do lat ubiegłych kwotę wsparcia na realizację tego programu i wsparcie działań komisji w pracy wychowawczej, informacyjnej oraz w działaniach na rzecz trzeźwości, leczenia, rehabilitacji i reintegracji osób uzależnionych, jak też zapobiegania negatywnym następstwom nadużywania alkoholu i narkotyków.

Radni upoważnili również wójta gminy do zawarcia porozumienia z gminą Wiskitki, dotyczącego uruchomienia komunikacji autobusowej na liniach łączących miejscowości z obu gmin. Wiąże się to z tym, że zwiększa się ilość przejazdów dla uczących się i pracujących. Jednocześnie radni wyrazili zgodę na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu na linii Stare Kozłowice I – Teresin Gaj przez Oryszew, Szymanów.

Ponadto ustalono też nowe nazwy ulic w Starych Gnatowicach oraz nowe umowy dzierżawne oraz wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Teresin na lata 2021-2026, jak też dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez GZGK w Teresinie.

Diety i korekty

Z kolei na ostatniej sesji 14 stycznia zdecydowano o ustaleniu wysokości diet dla sołtysów na terenie gminy Teresin. Są to podwyżki zgodne z ostatnią ustawą, dające możliwość dofinansowania ich pracy. Radni podjęli także uchwałę w sprawie zmiany uchwały ustalającej stawki jednostkowej dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego na bieżący rok.

Po raz pierwszy w nowym roku skorygowane zostały – bieżąca uchwała budżetowa oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Teresin na lata 2022 – 2038. Zmiany te wynikają z wprowadzenia do budżetu nowych dofinansowań i dotacji przekazanych gminie Teresin.

Bogumiła Nowak

Fot. UG Teresin

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz