Inwestycje w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną w gminie Brochów

Reklamy

Kolejne gospodarstwa domowe z terenu gminy Brochów zostały przyłączone do sieci kanalizacji sanitarnej. Budowa obejmowała 749 metrów inwestycji w miejscowościach Malanowo i Brochów, której łączny koszt to prawie 500 tys zł. Odbiór techniczny odbył się w ostatnich dniach stycznia, zaś prac podjęła się firma z Grodziska Mazowieckiego.

W ramach zadania pn. Rozwój gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Brochów podejmowane są kolejne działania, mające na celu poprawę wskaźnika efektu ekologicznego w aglomeracji gminy Brochów. W ramach tej operacji do sieci kanalizacji podłączone zostaną budynki z miejscowości Malanowo, dotychczas wyposażone w zbiorniki na nieczystości płynne. Inwestycja zapobiegnie ewentualnym zanieczyszczeniom gleb i wód gruntowych spowodowanym nieszczelnością tych zbiorników.

Jak mówi Wójt Gminy Brochów: „Głównym celem przedsięwzięcia jest usprawnienie gospodarki ściekowej na terenie gminy. Jako jednostka samorządu terytorialnego ponosimy wielką odpowiedzialność za podłączenie do sieci wodno- kanalizacyjnej jak największej ilości gospodarstw domowych. Koszty związane z tym przedsięwzięciem są bardzo wysokie i każdorazowo celem realizacji inwestycji korzystamy ze środków zewnętrznych. Tak było również w tym przypadku. Dofinansowanie, jakie uzyskaliśmy z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, to blisko 100% kosztów kwalifikowanych całości inwestycji”.

Zadania z zakresu poprawy infrastruktury komunalnej na terenie gminy mają niezwykle wysoki priorytet z uwagi na wielkie korzyści płynące z ich realizacji dla mieszkańców i środowiska naturalnego. Oczywiście w planach rozwojowych mamy uzupełnienia i modernizację sieci kanalizacyjnej w obrębie aglomeracji. W naszych działaniach kierunkujemy się na pozyskiwanie środków zewnętrznych, które zapewnią nam realizację inwestycji niosące za sobą podwyższenie standardu i jakości życia mieszkańców” – dodaje Piotr Szymański.

Wójt Gminy Brochów podkreśla, iż temat gospodarki wodno- ściegowej jest niezwykle szeroki. Przepisy prawa obligują gminy do wyznaczania granic tzw. Aglomeracji a co za tym idzie spełniania norm dla nich obowiązujących. Organy nadzorujące stawiają wysokie wymagania dotyczące min. aktów prawa miejscowego, które mają za zadanie wyznaczyć ilości mieszkańców tych rejonów, którzy będą mieli możliwości korzystania z kanalizacji. Jest to znacząca kwestia w sprawie podejmowania decyzji inwestycyjnych. Szczególnym priorytetem dla samorządu jest zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody bieżącej. To potrzeba najwyższego rzędu, którą gmina zamierza sukcesywnie realizować.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz