Teresin- uchwalony budżet na 2022 rok

fot. UG Teresin
Reklamy

Mamy budżet na 2022 r.! Na ostatniej w tym roku sesji radni jednomyślnie przyjęli uchwałę budżetową oraz Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2022-2038.

Jednym z najważniejszych punktów XLVII sesji Rady Gminy Teresin było podjęcie przez radnych uchwały budżetowej, która pozwoli realizować jej założenia praktycznie już od pierwszych dni 2022 r. Zaplanowano dochody budżetu na łączną kwotę 68.772.249,58 zł. Dochody bieżące to 65.247.673,00 zł. Zapisano także kwotę dochodów majątkowych z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne bądź stanowiących refundację wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2021 r. na sumę 3.524.576,58 zł. Dużą częścią naszych dochodów są podatki. Na rok 2022 zaplanowano wpływy z podatków na poziomie 35.269.202 zł. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2022 roku zostały oszacowane na kwotę 12.878.499,00 zł. W 2021 roku było to 13.643.723,00 zł. Oznacza to, że zmiany podatkowe, jakie wprowadza rząd, uszczuplą nasze wpływy o 765.224 zł!  Za tę kwotę moglibyśmy zrealizować wiele niezbędnych na terenie gminy inwestycji. Co prawda rząd obiecuje samorządom, że zrekompensuje braki w ich budżetach, ale jeśli dostaniemy pieniądze, to będziemy mogli je wydać tylko na konkretne inwestycje, a nie na to, co sami zaplanujemy.

Subwencja oświatowa nie została urealniona do bieżących cen produktów i świadczonych usług na rzecz szkół. W 2022 roku będzie większa niż w roku 2021 o kwotę 615.154,00 zł.  W planach wydatków na oświatę z przeznaczeniem dla 4 szkół z terenu Gminy Teresin w 2022 roku jest 20.924.815,00 zł, a w 2021 r. było to 19.713.319,85 zł, czyli więcej o 1.211.495,15 zł.

Po stronie wydatków zaplanowano łącznie kwotę 87.982.939,58 zł, w tym na wydatki bieżące – 64.591.563,09 zł. Planowana kwota wydatków inwestycyjnych to 23.391.376,49 zł. Uchwalając budżet na 2021 rok, wydatki inwestycyjne planowane były na poziomie 11.449.022,00 zł.  W puli wydatków inwestycyjnych na 2022 r.: 2,74% stanowią te na wodociągi, 20,83 % to wydatki na inwestycje drogowe, 1,28% to środki na gospodarkę gruntami, 1,15 % to wydatki na ochronę przeciwpożarową, 0,65 % zajmują wydatki na oświatę,

31,15 % przeznacza się na kanalizację, 3,24 % to kontynuacja zadania „Odnawialne źródła energii”, 6,41% przebudowa oświetlenia ulicznego, a 32,44 % to największa inwestycja Gminy Teresin w 2022 roku – „Urządzenie terenu rekreacyjno-parkowego w miejscowości Granice”.

Aby kwota należna Gminie Teresin z podatku PIT była większa, potrzebujemy odpowiedzialnego zachowania nas wszystkich – przede wszystkim meldowania się w miejscu zamieszkania i odprowadzania podatków do sochaczewskiego urzędu skarbowego.

Zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy Teresin nr XXXVI/293/2021 z dnia 26 marca 2021 w budżecie Gminy Teresin niewyodrębniony został funduszu sołecki na rok 2022.

Decyzja radnych poprzedzona została dyskusjami podczas posiedzeń komisji. Uchwałę budżetową radni przyjęli jednogłośnie. Dodajmy, że uchwała budżetowa stanowi podstawę polityki finansowej gminy.

– Złożenie przyszłorocznego budżetu było dla nas dużym wyzwaniem, zwłaszcza dla pani skarbnik, na której barkach to spoczywa. Takich kłopotów ze złożeniem budżetu i organizacją tego, co się będzie działo w przyszłym roku, nie mieliśmy chyba nigdy w całej mojej kadencji. W kraju mamy potężną inflację, doznajemy podwyżek cen gazu i energii, które będą stanowiły o tym, że gros tego budżetu, to będą wydatki na utrzymanie naszego majątku. Dość powiedzieć, że nastąpił skok ceny gazu w jednostce z 89 zł na 200-240zł.  To powinno wystarczyć za komentarz do tego, co może nas spotkać w przyszłym roku. Lista planowanych inwestycji nie jest zbyt długa, ale są to przedsięwzięcia bardzo kosztowne. W ciągu 2-3 lat kondycja gminy powinna ulec poprawie z uwagi na pojawienie się na terenie gminy nowych inwestorów. Jeśli pojawią się nowe możliwości finansowe, do listy wydatków inwestycyjnych zostaną dopisane kolejne przedsięwzięcia. Wciąż trwają i będą trwały starania o pozyskiwanie środków zewnętrznych – komentuje przyszłoroczny budżet wójt Olechowski.

Głosowanie nad budżetem poprzedzone było przyjęciem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Teresin na lata 2022-2038 (z pełnym budżetem Gminy na rok 2022 można zapoznać się na bip.teresin.pl).

Na grudniowej sesji radni zdecydowali również o zmianach w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin. Zmiany te dotyczą działek 6/2, 6/3, 8/2 oraz 8/3 położonych w obrębie ewidencyjnym SHRO Skotniki oraz działek nr 160, 161/1, 161/2 położonych w obrębie Topołowa. Zmiany te wynikają z potrzeby powiększenia areału strefy rozwoju wielofunkcyjnego w kierunku aktywności funkcji gospodarczych, w tym pod obiekty produkcyjne i usługowe, składy i magazyny. Pozwoli to w dalszej kolejności przeznaczyć kolejne tereny na obszarze Gminy Teresin pod zabudowę produkcyjno-usługowo-magazynową. Obecnie istniejące tereny przeznaczone pod tego typu funkcje są już zabudowane lub będą zagospodarowane w najbliższej przyszłości. Na działkach w Topołowej natomiast rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii.

Radni przyjęli również uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Teresin obejmującego działkę ew. nr 89/25 położoną w obrębie Teresin Gaj. Uchwalenie nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ma na celu przeznaczenie przedmiotowego obszaru pod tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług.

Rada przyjęła następnie „Program współpracy gminy Teresin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”. Przypomnijmy, że jest to jeden z podstawowych dokumentów określających zakres i zasady współdziałania samorządu z podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego.

Kolejnymi ważnymi tematami były uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022, które zakładają odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, działalność wychowawczą i informacyjną, ograniczanie dostępności do alkoholu i narkotyków, leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych, zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania alkoholu i narkotyków, a także ich usuwanie.

Radni upoważnili także Wójta Gminy Teresin do zawarcia porozumienia z Gminą Wiskitki dotyczącego uruchomienia komunikacji autobusowej na liniach łączących obszar Gminy Teresin z Gminą Wiskitki. Jednocześnie radni wyrazili zgodę na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na linii Stare Kozłowice I – Teresin Gaj przez Oryszew, Szymanów. Rozwój publicznego transportu zbiorowego jest jednym z istotnych zadań samorządu gminnego. Wspólne z Gminą Wiskitki, utworzenie linii autobusowej pomiędzy obiema gminami pozwoli na udostępnienie mieszańcom nowych możliwości komunikacyjnych.

Radni postanowili również nadać nazwę ulicy w miejscowości Nowe Gnatowice. Wniosek w tej sprawie, wraz z propozycją nazwy ul. Zagajnikowa, złożyli właściciele nieruchomości przyległych do działek stanowiących drogę.

Rada Gminy wyraziła zgodę na przedłużenie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy, na czas określony, tj. do 31 grudnia 2022 r. na rzecz dotychczasowego dzierżawcy części nieruchomości położonej w obrębie Teresin o powierzchni 100 m2.

Ponadto radni uchwalili „Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Teresin na lata 2021-2026” oraz ustalili dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Teresinie.

Redakcja, fot. Jowita Leszczyńska

Projekty uchwał są zamieszczone na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” – „Projekty uchwał”.

Nagranie obrad można obejrzeć na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” – „Transmisje sesji” (archiwum nagrań).

  źródło i fot. : UG

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz