Teresin- z prac Rady Gminy Teresin

25 października odbyła się XLIII Sesja Rady Gminy Teresin, podczas której radni spotkali się, by podjąć kolejne ważne decyzje dla samorządu gminnego. Sesja odbyła się w trybie stacjonarnym w sali widowiskowo-kinowej Dworca TO.Kultura.

Dokonane zostały zmiany budżetowe. Najistotniejsze z nich to wprowadzenie do budżetu po stronie dochodów 12.500 zł dotacji na nagrody za przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, 26.363,77 zł wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. W wydatkach wprowadzono nagrody za przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego 2021, zwiększono środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 26.363,77 zł, urealniono plan w inwestycjach już zakończonych, zwiększono na wniosek dyrektora GZGK dotację na rok 2021 o kwotę 140.000 zł.  Zmieniono także fundusze sołeckie na wniosek sołtysów wsi: Seroki Wieś, Szymanów oraz Teresin Gaj.

Podczas sesji przyjęto „Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Teresin za I półrocze 2021 r.” oraz „Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Teresin za I półrocze 2021 r.”

Radni rozpatrzyli także uchwałę dotyczącą określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Teresinie według następujących stawek:  w wysokości 0,12 zł za 1 m2 miesięcznie – na utrzymanie i konserwację zieleni, w wysokości 0,15 zł za 1 m2 miesięcznie – na naprawę i odśnieżanie dróg gminnych, w wysokości 0,50 zł do każdego 1 m3 dostarczonej wody dla I grupy taryfowej – gospodarstwa domowe w budynkach jednorodzinnych i wielolokalowych, w wysokości 0,50 zł do każdego 1 m3 odebranych ścieków od I grupy taryfowej – gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych i wielolokalowych.

Na sesji podejmowane były także uchwały planistyczne, dzięki czemu możliwe będzie efektywniejsze zagospodarowanie terenów w sposób spójny z sąsiadującymi obszarami. Dwie z nich dotyczą przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki w obrębie Granice oraz w obrębie Seroki Wieś, kolejna natomiast przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin w miejscowości Skotniki.

Kolejne dwie uchwały dotyczyły nadania nazw ulic „Różanej” w Teresinie Gaju” oraz „Szafirowej” w Granicach (teren PSZOK przy Oczyszczalni Ścieków w Granicach). Ma to na celu zapewnienie prawidłowej i czytelnej numeracji nieruchomości i służy bezpieczeństwu mieszkańców, precyzuje lokalizację nieruchomości m.in. dla służb ratowniczych czy porządkowych.

Radni przyjęli także zmiany w uchwale dotyczącej szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Jak wyjaśniła inspektor Marzena Rucińska, zmiana ta wynika z konieczności dostosowania częstotliwości odbioru odpadów komunalnych (worków żółtych). Sprawozdawczyni podkreśliła, że nowy zapis nie przełoży się na utrudnienia dla mieszkańców.

Dokonano także zmian w uchwale dotyczącej zasad i trybu przyznawania wyróżnień, nagród i stypendiów sportowych Gminy Teresin. Wójt Marek Olechowski uzasadnił je potrzebą dostrzeżenia i odpowiedniego wynagrodzenia zawodników, którzy odnoszą znaczące sukcesy sportowe na arenie międzynarodowej, reprezentują Polskę podczas igrzysk olimpijskich lub paraolimpijskich, mistrzostw świata seniorów, mistrzostw Europy seniorów, zdobywają medale igrzysk olimpijskich, ustanawiają rekord igrzysk olimpijskich, rekord świata seniorów, rekord Europy seniorów, rekord Polski seniorów, zostają powołani do reprezentacji Polski (kadry narodowej) w dyscyplinie sportu zespołowego lub osiągnęli wysoki wynik sportowy.

Rada wysłuchała też informacji kierownika Posterunku Policji w Teresinie asp. Katarzyny Sznajder na temat bezpieczeństwa w Gminie Teresin oraz pełnomocnika wójta ds. oświaty Bogusława Bęzla o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Teresin w roku szkolnym 2020/21.

Na koniec przewodniczący Rady Gminy Bogdan Linard oraz wójt Marek Olechowski przedstawili sprawozdania ze swoich działań w okresie międzysesyjnym.

Wójt Olechowski zwrócił uwagę na fakt, że składanie przyszłorocznego budżetu gminy, przysparza wiele problemów.  Zauważył, że przed nami trudny rok, przede wszystkim ze względu na wyzwania, jakie stawia przed nami nie tyle pandemia, co galopująca inflacja i drożyzna.

– Skarbnik Gminy ma ciężki orzech do zgryzienia. Takich kłopotów z poskładaniem budżetu nie mieliśmy podczas całej mojej wójtowskiej kariery. Nie będzie to budżet zachwycający. Potężna inflacja, określone podwyżki energii elektrycznej i gazu, które wchodzą w życie, będą stanowiły o tym, że gros tego budżetu, to będą wydatki. Większość pieniędzy będziemy musieli przeznaczyć na utrzymanie tego, co znajduje się w naszym posiadaniu. Udało się nam pozyskać dotację z budżetu województwa mazowieckiego w kwocie 3,4 mln zł na budowę parku w Granicach. Znamy już także wyniki naboru w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Ubiegaliśmy się w nim o dofinansowanie rozbudowy sieci kanalizacyjnej. Niestety, z przykrością informuję, że nasz wniosek nie zyskał uznania w oczach rządzących, w przeciwieństwie do innych gmin z terenu powiatu sochaczewskiego. Ten sam wniosek (na kwotę 16 mln zł) złożymy ponownie, kiedy zostanie ogłoszony drugi „rzut” programu. Żeby nie kończyć w minorowym nastroju, wspomnę, że udało nam się pozyskać nowych inwestorów w dziedzinie logistyki, którzy zamierzają na naszym terenie wybudować hale magazynowe o powierzchni 9 ha pod dachem – podsumował swoje wystąpienie wójt Olechowski.

źródło i fot. UG Teresin

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz