Na XXXVIII Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 24 września  2021 roku podjęła następujące uchwały

fot. UG
Reklamy

Zatwierdzono Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Młodzieszyn oraz zasady wynajmowania lokali z mieszkaniowego zasobu Gminy na lata 2021 – 2026. Celem Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Młodzieszyn na lata 2021-2026 jest wdrożenie racjonalnej polityki mieszkaniowej zmierzającej do zwiększenia możliwości zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych  najuboższych mieszkańców gminy, poprawy stanu technicznego mieszkaniowego zasobu gminy, określenia polityki czynszowej zapewniającej utrzymanie zasobu oraz zwiększenie efektywności zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy.

W związku z rozpoczęciem przygotowań przez Gminę Młodzieszyn do nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027 i podpisaniem 21 sierpnia 2020 roku deklaracji współpracy w ramach Żyrardowskiego Obszaru Funkcjonalnego (wraz z aneksami) pomiędzy 23 gminami z subregionu żyrardowskiego, kolejnym krokiem w celu pozyskiwania środków unijnych w ramach Programu Regionalnego: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027  jest zawarcie Porozumienia, które pozwoli na dalsze działanie, w tym opracowanie dokumentu programowego jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w skład Innego Instrumentu Terytorialnego „Żyrardowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w perspektywie 2021-2027. Rada Gminy podjęła Uchwałę wyrażając zgodę  na zawarcie porozumienia w sprawie zasad współpracy Stron w zakresie opracowania dokumentu programowego jednostek samorządu terytorialnego wchodzących  w skład Innego Instrumentu Terytorialnego „Żyrardowskiego Obszaru Funkcjonalnego”  w perspektywie 2021-2027.

Kolejna podjęta Uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na  przekazanie  do zaopiniowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu tj. Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Warszawie.

W wyniku otrzymania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę instalacji fotowoltaicznej dla  strażnic w Kamionie,  Młodzieszynie,  Witkowicach,  Budach Starych  w kwocie 30 000 zł  dla każdej z nich podjęto Uchwały w sprawie udzielania dotacji celowej w kwocie 5 000 zł dla każdej jednostki na dofinansowanie pokrycia kosztów  realizacji  tego zadania inwestycyjnego.

Dokonano zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Młodzieszyna na lata 2021 – 2034, wynikłych w  trakcie realizacji budżetu roku 2021 i dostosowano wysokość planowanych dochodów, wydatków oraz przychodów.

Dochody budżetu ogółem wyszacowano na kwotę 34 284 178,30  zł

Wydatki ogółem skalkulowano na kwotę  40 160 008,86  zł .

Dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć wprowadzając nowe przedsięwzięcia:

– „Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Młodzieszyn” w latach 2021 – 2022 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1 300 000 zł ,

– „ Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na dwóch przejściach dla pieszych w Kamionie Poduchownym na drogach nr 380311W oraz 380301W „ o łącznych nakładach  finansowych w kwocie 150 000 zł .

Dokonano zmian w budżecie gminy na 2021 rok  po stronie dochodów i wydatków oraz przychodów w związku z potrzebami wynikłymi w trakcie realizacji budżetu.

Zwiększono dochody budżetu o kwotę 581 262 zł  oraz zmniejszono plan o kwotę 223 202 zł plan dochodów po zmianach wynosi 34 284 178,30 zł

Wydatki budżetu zwiększono o kwotę 749 799,42 zł oraz zmniejszono plan o kwotę 391 739,42 zł,  plan wydatków po zmianach wynosi 40 160 008,86 zł .

Szczegółowe zmiany dokonane w budżecie gminy na 2021 rok są dostępne na stronie www.bip.mlodzieszyn.pl  w zakładce Rada Gminy – Uchwały 2021 rok  – Uchwała Nr XXXVIII/181/2021.

UG

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz