Informacja z XXXIX Sesji Rady Gminy

Rada Gminy na XXXIX Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 14 października 2021 roku podjęła następujące Uchwały.

Określono wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzór deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego zgodnie z przepisami ustawy o dodatkach mieszkaniowych .

Podjęta Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Młodzieszyn na rok szkolny 2021/ 2022 dotyczy zgodnie z ustawą prawo oświatowe – realizacji obowiązku dowozu niepełnosprawnych dzieci do placówek oświatowych przez gminę.

Dokonano zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Młodzieszyna na lata 2021 – 2034, wynikłych w  trakcie realizacji budżetu roku 2021 i dostosowano wysokość planowanych dochodów, wydatków oraz przychodów.

Dochody budżetu ogółem wyszacowano na kwotę 34 284 178,30  zł

Wydatki ogółem skalkulowano na kwotę  40 160 008,86  zł .

Dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć:

– w przedsięwzięciu realizowanym w latach 2020-2022 pn „Przebudowa z rozbudową gospodarki wodno-ściekowej Gminy Młodzieszyn „ opacznych nakładach finansowych w kwocie 3 819 350 zł – zmniejszając limit wydatków w 2021 o kwotę 900 000 zł  przy jednoczesnym  zwiększeniu limitu wydatków na rok 2022,

– w przedsięwzięciu realizowanym w latach 2020 -2021 pn „Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w m. Bieliny – Olszynki o łącznych nakładach finansowych w kwocie 57 000 zł zmniejszono nakłady finansowe o kwotę 9 276 zł do kwoty 47 724 zł.

Szczegółowe zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2034  są dostępne na stronie w bip.mlodzieszyn.pl  w zakładce Rada Gminy – Uchwały 2021 rok  – Uchwała Nr XXXIX/188/2021.

Dokonano zmian w budżecie gminy na 2021 rok  po stronie dochodów i wydatków oraz przychodów w związku z potrzebami wynikłymi w trakcie realizacji budżetu.

Zwiększono dochody budżetu o kwotę 1 413 000  zł  oraz zmniejszono plan o kwotę 38 000 zł plan dochodów po zmianach wynosi 35 695 936,30 zł

Wydatki budżetu zwiększono o kwotę 217 228,56 zł oraz zmniejszono plan wydatków o kwotę 942 228,56  zł,  plan wydatków  budżetu gminy  ogółem  wynosi  39 471 766,86  zł .

Główne zmiany w wydatkach dotyczyły:

– zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 900 000 zł na realizację przedsięwzięcia pn „przebudowa z rozbudową gospodarki wodno-ściekowej Gminy Młodzieszyn,

– zmiany przeznaczenia środków funduszu sołeckiego wsi Bieliny-Olszynki zgodnie ze złożonym wnioskiem sołectwa z zadania pn „ Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w m. Bieliny-Olszynki „ na realizację zadania pn „ Oznakowanie miejscowości Bieli-Olszynki” w kwocie  1 276 zł oraz na realizację zadania pn „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bieliny – Olszynki” w kwocie 8 000 zł.

Szczegółowe zmiany dokonane w budżecie gminy na 2021 rok są dostępne na stronie w bip.mlodzieszyn.pl  w zakładce Rada Gminy – Uchwały 2021 rok  – Uchwała Nr XXXIX/189/2021.

Informacja międzysesyjna Wójta Gminy ( informacja międzysesyjna 14.10 ).

źródło: UG Młodzieszyn

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz