Wrześniowe posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy

Zaopiniowanie zmian w podziale środków Funduszu Pracy, zajęcie stanowiska w sprawie przyznawania stażu osobom spokrewnionym, podsumowanie Tarczy Antykryzysowej i przedstawienie informacji o sytuacji na rynku pracy w powiecie sochaczewskim – to najważniejsze punkty ostatniego posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w Sochaczewie, które odbyło się w poniedziałek, 27 września tradycyjnie w urzędzie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie. Posiedzeniu przewodniczył Tadeusz Głuchowski, wicestarosta sochaczewski.

Członkowie Powiatowej Rady Rynku wysłuchali propozycji zmian w zakresie podziału środków z Funduszu Pracy, które omówiła dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy – Marlena Dębicka. Wszystkie przedstawione zmiany zostały pozytywnie zaopiniowane, w tym również te związane z zadaniami fakultatywnymi.

Najwięcej uwagi poświęcono kolejnemu punktowi posiedzenia Rady Rynku Pracy. Dyrektor PUP przedstawiła Radzie wniosek o wydanie opinii w sprawie nieorganizowania stażu dla osób bezrobotnych, które są spokrewnione z organizatorem stażu lub zameldowane w miejscu jego odbywania lub, które zamieszkują w miejscu, w którym mieści się siedziba firmy organizatora. Po długich rozmowach ostatecznie ustalono, iż wniosek o staż będzie odrzucony, jeśli bezrobotny względem organizatora będzie w następującym stopniu pokrewieństwa: ojciec, matka, rodzice, dzieci, rodzeństwo, mąż, żona. Co do adresu zameldowania i zamieszkania – osoba bezrobotna i organizator stażu mogą wskazać ten sam adres. Podsumowując formy wsparcia, z których skorzystali przedsiębiorcy w ramach Tarczy Antykryzysowej, wskazano, iż najwięcej, bo ponad 19,5 mln zł przeznaczono na niskoprocentową pożyczkę z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców oraz dla organizacji pozarządowych. Wpłynęło 4 515 wniosków, pozytywnie rozpatrzono 3 939.

Ponad 6,5 mln zł przekazano na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców. Wpłynęło 335 wniosków, pozytywnie rozpatrzono 272. Niespełna 4 150 mln zł przekazano na dotację dla mikro i małych przedsiębiorstw. W tym przypadku złożono 1 124 wnioski a pozytywnie rozpatrzono 966. Ponad 3 mln zł wyniosło dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych. Liczba wniosków, która wpłynęła to 755, zaś pozytywnie rozpatrzono 590. Najmniej, bo ponad 226 tys. zł przekazano na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składem na ubezpieczenia społeczne dla kościelnej osoby prawnej działającej na podstawie stosownych przepisów. Napłynęło do sochaczewskiego PUP 10 takich wniosków, zaś 6 zostało rozpatrzonych pozytywnie.

Jeśli chodzi o sytuację na runku pracy to liczba bezrobotnych zarejestrowanych w tutejszym urzędzie według stanu na dzień 31 sierpnia br. wynosiła 1709 osób. Stopa bezrobocia w omawianym okresie wynosiła w powiecie sochaczewskim – 4,9%, tyle samo co w województwie mazowieckim. Urząd Pracy posiadał w dyspozycji 421 ofert pracy. W sierpniu do rejestracji przystąpiły 203 osób, z ewidencji osób bezrobotnych wyłączono 247 osób.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz