Teresin – sesja rady gminy

Na XLII sesji – 23 września – radni gminni spotkali się, by podejmować kolejne ważne decyzje dla samorządu gminnego. Sesja odbyła się w trybie stacjonarnym w sali Dworca TO.Kultura. Można ją było śledzić również za pośrednictwem portalu eSesja.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzone zostały dwie zmiany. Pierwsza z nich dotyczy zwiększenia limitu wydatków w roku 2021 o kwotę 1.200.000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Urządzenie terenu rekreacyjno-parkowego w miejscowości Granice”. Druga zmiana natomiast wiąże się z wprowadzeniem nowego zadania „Budowa biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skotniki” z podziałem na lata 2021-2022. Wydatki na rok 2021 wynosić będą 1.580.000 zł natomiast w 2022 roku 125.270 zł. W uchwale budżetowej zostały dokonane zmiany zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Do dochodów wprowadzono: 117.460,38 zł (zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2020 rok), 80.950,00 zł (subwencja ogólna z budżetu państwa), 10.000,00 zł (usługi opiekuńcze), 7.283,00 zł (odszkodowanie za uszkodzone słupy oświetleniowe). W wydatkach dokonano także zmian w funduszach sołeckich wsi: Witoldów, Nowe Gnatowice i Mikołajew. Zwiększeniu uległa wartość zadań inwestycyjnych: 145.000,00 zł („Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Miłej w miejscowości Granice”), 10.000,00 zł (budowa kotłowni gazowej oraz CO w budynku strażnicy OSP Szymanów), 2.000,00 zł (zakup i montaż pieca gazowego i butli gazowej zewnętrznej dla OSP Skrzelew), 1.200.000,00 zł (urządzenie terenu rekreacyjno-parkowego w miejscowości Granice). W związku z rozstrzygniętym postępowaniem przetargowym i wyłonieniem wykonawcy zmniejszono o kwotę 1.208.600,00 zł zadanie „Budowa biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skotniki”.

W trakcie czwartkowych obrad radni określili także średnie ceny jednostek paliwa w Gminie Teresin na rok szkolny 2021-2022. Jak wyjaśnił pełnomocnik wójta ds. oświaty Bogusław Bęzel, podjęcie uchwały w tej sprawie wynika z przepisów w zakresie zwrotu rodzicom kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych, jeżeli dowóz i opiekę realizują rodzice. Zgodnie z art. 39 a ust. 3 ustawy Prawo Oświatowe średnią cenę paliwa w gminie określa na każdy rok szkolny Rada Gminy, uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie. W związku z tym radni postanowili, że średnie ceny jednostek paliwa w Gminie Teresin na rok szkolny 2021/2022 będą wynosiły: olej napędowy – 4,83 zł/litr, benzyna bezołowiowa 95 – 4,87 zł/litr, gaz LPG – 2,32 zł/litr.

Ponadto radni wyrazili zgodę na zawarcie porozumienia w sprawie zasad współpracy stron w zakresie opracowania dokumentu programowego jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w skład Innego Instrumentu Terytorialnego „Żyrardowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w perspektywie lat 2021-2027.

Podczas sesji Przewodniczący Rady Gminy Bogdan Linard oraz Wójt Gminy Teresin Marek Olechowski w imieniu własnym, radnych, kierownictwa urzędu, kierowników referatów i pracowników urzędu oraz dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych podziękowali zastępcy wójta Markowi Jaworskiemu za wieloletnią, rzetelną i sumienną pracę na rzecz Gminy Teresin i jej mieszkańców, w związku z objęciem przez niego stanowiska dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej. Życzyli, aby nowe wyzwania zawodowe były źródłem satysfakcji i zadowolenia, a kolejne lata przynosiły radość i spełnienie.

Marek Jaworski przez wiele lat swojej zawodowej kariery związany był z oświatą – pracował jako nauczyciel historii i WOS-u w Szkole Podstawowej w Paprotni oraz w gimnazjach w Teresinie i Szymanowie. Pełnił funkcję przewodniczącego Rady Gminy. Przez 14 lat zajmował stanowisko Zastępcy Wójta Gminy Teresin. Dał się poznać jako osoba życzliwa, pomocna, służąca radą, w pełni zaangażowana w życie Gminy i Urzędu, dzieląca się swoim bogatym doświadczeniem zawodowym popartym długoletnim stażem zarówno na zajmowanym stanowisku, jak i wcześniejszych. Poza pracą zawodową pasjonuje się lokalną historią oraz genealogią. Od wielu lat czynnie działa w Stowarzyszeniu „Teresin – nasze korzenie”. Patronował wielu przedsięwzięciom przybliżającym i propagującym historię i tradycje naszej gminy.

Kiedy w 2007 r. otrzymałem propozycję objęcia stanowiska zastępcy wójta, uznałem, że jest to dobry moment, by kontynuować te dobre rzeczy, które zadziały się na początku mojej kariery samorządowej. Mam tu na myśli przede wszystkim społeczny kapitał, który narodził się wokół nowych pomysłów na pracę rady, na współpracę radnych między sobą, na współpracę radnych z wójtem i przede wszystkim na to, aby mieszkańcy odczuli, że rada nie jest teatrem rożnych podchodów, rozgrywek, podszeptów i różnych dziwnych scenariuszy. Choć nie zawsze z panem wójtem we wszystkim zgadzaliśmy się, to zawsze jednak dążyliśmy do jednego celu – lepszego życia w tej gminie – mówił podczas sesji ustępujący ze stanowiska zastępcy wójta Marek Jaworski.

Panie Marku, dziękujemy za lata rzetelnej i odpowiedzialnej pracy oraz życzymy zdrowia, żelaznej kondycji, niesłabnącego apetytu na życie, a także realizacji wszelkich wytyczonych planów i zamierzeń!

źródło i fot. UG

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz