Stypendia socjalne dla uczniów

fot.pixabay

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego w gminach powiatu sochaczewskiego od 1 do 15 września uczniowie mogą ubiegać się o stypendium socjalne na rok szkolny 2021-2022. Wnioski należy składać w Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej lub w urzędach gminnych, jeśli siedziba GOPS jest pod tym samym adresem.

O stypendium szkolne mogą ubiegać się uczniowie zamieszkujący teren danej gminy, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, a w szczególności, gdy występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm lub narkomania, jak również wtedy, gdy rodzina jest niepełna. Brane są przy decyzji też pod uwagę zdarzenia losowe, np. śmierć któregoś z rodziców czy wypadek, który spowoduje utratę stabilności życiowej danej rodziny (pożar, zalanie wodą, zawalenie się domu). O stypendium szkolne mogą ubiegać się zarówno uczniowie szkół publicznych, jak i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych. Z pomocy stypendialnej mogą również skorzystać słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych. Wsparcie obejmuje czas od początku edukacji do ukończenia kształcenia, ale nie dłużej niż do 24 roku życia.

Ze stypendium są wyłączeni uczniowie klas zerowych, niemieszkający na terenie gmin, oraz ci, którzy otrzymują inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych (z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 1820 złotych) w danym roku szkolnym. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie może przekraczać kwoty 528 złotych netto. Wykazane dochody muszą być potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem albo oświadczeniem (z zakładu  pracy, odcinek renty lub emerytury, wyrok w sprawie alimentów). Trzeba też dołączyć zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu (z prawem lub bez prawa do zasiłku). Inne wymagane dokumenty, to kopia decyzji  o przyznaniu dodatku mieszkaniowego, kopia decyzji ustalającej wysokość  podatku  rolnego oraz inne zaświadczenia albo oświadczenia mające wpływ na ustalenie prawa do stypendium szkolnego.

W przypadku występowania o stypendium dla większej liczby dzieci, należy wypełnić wniosek odrębnie dla każdego dziecka. Stypendia socjalne przyznawane są ustawowo.

BN

fot.pixabay

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz