Sprawne obrady sesji w trybie tradycyjnym

Rada Powiatu przyjęła zmiany w Statucie Powiatu Sochaczewskiego, zdecydowano także o ogłoszeniu jego tekstu jednolitego. Uaktualniono plan budżetowy, wprowadzając zmiany w Uchwale Budżetowej i Wieloletniej Prognozie Finansowej. Wprowadzono przesunięcia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wcześniej, uchwałą Rady, podzielonych na poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji społecznej.

Posiedzenie 9 września zostało zwołane w trybie tradycyjnym (stacjonarnym) z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

Zmiany w Statucie miały na celu dostosowanie aktualnie obowiązujących zapisów do wymogów związanych z organizacją posiedzeń w trybie zdalnym. Te rozwiązania zostały wprowadzone do nowego Statutu Powiatu Sochaczewskiego ustanowionego uchwałą z 31 marca br. Potrzeba ich wprowadzenia pojawiła się w wyniku epidemii, warto podkreślić, że były to wówczas jedne z pierwszych takich zapisów w statutach na obszarze naszego kraju. Nowy Statut funkcjonuje od 5 miesięcy, został przyjęty przez Biuro Prawne Wojewody i ogłoszony w Dzienniku Urzędowym. Od tego czasu Biuro Prawne Wojewody analizuje podobne rozwiązania wprowadzane przez inne samorządy i wyciąga wnioski, sugerując pewne rozwiązania, stąd na minionej sesji Rady Powiatu, zgodnie z zaleceniami Urzędu Wojewódzkiego w Statucie powiatu dokonano niewielkich korekt tych zapisów. Doprecyzowano też zapisy w zakresie wystąpień radnych na posiedzeniach Rady. Odrębną uchwałą ogłoszono tekst jednolity Statutu, ma to charakter techniczno-redakcyjny, umożliwi to łatwiejsze korzystanie z dokumentu w aktualnym brzmieniu.

Wprowadzonego na sesji przesunięcia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dokonano w związku z dużą liczbą złożonych wniosków dot. likwidacji barier funkcjonalnych (likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się) oraz wniosków o dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym, zaszła w ten sposób konieczność zwiększenia środków na pierwsze powyższe zadanie o 40 tyś zł, na drugie wyżej wymienione o 10 tyś zł. Pieniądze te zostały przesunięte z zadań, w których środki finansowe z PEFRON są wystarczające do rozpatrzenia wniosków do końca roku tj. dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Poza tym, radni na sesji dokonali bieżących zmian planu dochodów i wydatków w tegorocznym budżecie powiatu i Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na łączną kwotę 1 678 155,00 zł. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dochodów o kwotę 388 831,00 zł, są to dotacje celowe m.in. z przeznaczeniem na wydatki dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Domu Pomocy Społecznej.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz