Wójt Teresina z jednogłośnym wotum zaufania i absolutorium

Spośród wszystkich uchwał, którymi radni zajęli się 12 lipca podczas XL sesji, najważniejsza była ta dotycząca absolutorium dla wójta Gminy Teresin, czyli kwestia wykonania budżetu za 2020 rok. Podczas obrad radni debatowali również nad „Raportem o stanie Gminy Teresin za 2020 rok”.

Zaprezentowany Raport (dostępny na stronie bip.teresin.pl w zakładce Rada Gminy Teresin) to opracowanie będące podsumowaniem działalności samorządu. Zawiera m.in. informacje o finansach gminy oraz realizacji strategii, uchwał, programów i planów, dane o ładzie przestrzennym oraz o środowisku np. o gospodarce odpadami, stan realizacji polityk społecznych czy informacje o najważniejszych inwestycjach w 2020 r. Dyskusja nad raportem sprowadziła się do wyrażenia pozytywnych opinii na temat dokonań gminnego samorządu w ubiegłym, tak trudnym pandemicznym roku.

Głosowanie nad absolutorium poprzedzone zostało rozpatrzeniem sprawozdania i oceny z wykonania budżetu Gminy Teresin za rok 2020. Wynika z niego, że dochody budżetu zostały wykonane w 95,48%, wydatki w 95,07%, fundusz sołecki został wykonany na poziomie 91,68%, a inwestycje – w 97,36%. W 2020 roku budżet gminy wynosił 74,9 mln złotych i był o 17% większy niż w roku poprzednim.

Sprawozdanie budżetowe pozytywnie zaopiniowały komisje rewizyjna oraz budżetowa i złożyły wniosek o udzielenie absolutorium wójtowi gminy Teresin Markowi Olechowskiemu. Istotne jest, że Regionalna Izba Obrachunkowa również pozytywnie zaopiniowała ten wniosek. Radni nie mieli żadnych zastrzeżeń do wykonania ubiegłorocznego budżetu, co oznacza, że nasze wspólne pieniądze wydane zostały zgodnie z przyjętą polityką i długofalową wizją rozwoju gminy. Absolutorium wójtowi Markowi Olechowskiemu zostało udzielone jednogłośnie.  Radni, również jednogłośnie, udzielili wójtowi Olechowskiemu wotum zaufania. Wójt Marek Olechowski, podziękował za owocną współpracę, podkreślając, iż zgoda i wzajemne zrozumienie są podstawą sprawnego i skutecznego działania.

– Nie byłem nigdy mocny z matematyki, dlatego cieszę się, że mam tak dobrego skarbnika, bo rzeczywiście w tamtym roku niełatwo było poskładać budżet, z uwagi na to, że nasze dochody były niższe, niż pierwotnie zakładaliśmy. To się niestety będzie za nami ciągnąć. Dziękuję też pani sekretarz, panu przewodniczącemu i wszystkim pracownikom urzędu gminy – mówił wójt Gminy Teresin po głosowaniu nad absolutorium. Zwrócił jednocześnie uwagę na wzorcową współpracę z Radą Gminy.

– Wasza pomoc jest mi bardzo potrzebna. Dziękuję za waszą pobłażliwość, bo czasem, jak każdy, popełniam błędy, dziękuję też za słowa krytyki, bo jesteśmy w takiej grupie, że możemy sobie mówić prawdę, nie obrażamy się na siebie. Niektórzy z zewnątrz pytają, jak my to robimy, że tak dobrze układa nam się współpraca mimo zmian w składzie rady. Otóż potrafimy ze sobą współpracować, jesteśmy cierpliwi i wyrozumiali. Słuchajcie więc wszyscy samorządowcy – nie dajmy się rozczłonkowaniu społeczności samorządowej i społeczności ogólnie, trzymajmy się razem i stójmy na straży tego, co samorząd robił, robi i powinien robić, a reszta się ułoży – podsumował włodarz Gminy Teresin. Przypomnijmy, że wójt Olechowski otrzymał absolutorium po raz 21 w swojej samorządowej karierze, i jest ono, jak to określił, jego „oczkiem”.

Podczas posiedzenia radni przyjęli też uchwały:

– w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Teresin obejmującego działkę nr 273/3 położoną w obrębie Teresin,

– w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Granice (ul. Szafirowa),

– w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie SHRO Kawęczyn na rzecz dotychczasowego dzierżawcy,

– w sprawie udzielenia dotacji w 2021 r. na rzecz Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Szymanowie – Dom Zakonny w Szymanowie, na wykonanie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

– w sprawie petycji dotyczącej poprawy jawności pracy Rady Gminy Teresin,

–  w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Teresin na lata 2019-2031 oraz w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Teresin na rok 2021 (szczegóły w uchwałach).

Ponadto radni wysłuchali sprawozdań z działalności za 2020 rok Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej (sprawozdanie przedstawił dyrektor Marek Misiak), Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji (sprawozdanie przedstawił dyrektor Krzysztof Walencik), Teresińskiego Ośrodka Kultury (sprawozdanie przedstawił dyrektor Mariusz Cieśniewski),  Gminnej Biblioteki Publicznej (sprawozdanie przedstawiła dyrektor Aleksandra Starus) oraz sprawozdania z działalności jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Teresin (sprawozdanie przedstawił asp. sztab. Dariusz Tartanus, Komendant Gminny OSP).

Podczas sesji głos zabrał także Robert Pindor, przewodniczący ustępującej po dwuletniej kadencji Rady Społecznej ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego. Podsumował działania Rady, zwracając szczególną uwagę na jej podstawowe zadanie – reprezentowanie interesów społeczności gmin Baranów, Teresin, Wiskitki w merytorycznych rozmowach z Radą Ministrów oraz właściwymi ministrami i przedstawicielami ministrów oraz spółką Centralny Port Komunikacyjny. Wskazał, że wciąż pozostają nierozwiązane istotne kwestie, takie jak rozpoczęcie budowy wioski zastępczej dla przesiedlonych mieszkańców, brak informacji o wpływie lotniska na życie mieszkańców, którzy pozostaną w strefie jego działania oraz brak konkretnych propozycji w kwestii wycen i wykupów nieruchomości.

Obrady zakończyły informacje Przewodniczącego Rady Gminy i Wójta Gminy Teresin o ich działalności w okresie międzysesyjnym.

źródło: UG Teresin

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz