Stypendia szkolne

Fot. Pixabay

Teresin – Wzorem lat ubiegłych uczniowie szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, a także wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, mogą ubiegać się o przyznanie stypendium lub zasiłku szkolnego. Warunkiem koniecznym jest zamieszkiwanie ucznia na terenie Gminy Teresin.

Uprawnieni do otrzymania stypendium znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje bezrobocie, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Kryteria przyznania stypendium – miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota – 528 zł. (dla osoby samotnie gospodarującej – 701 zł.),

Wysokość stypendium (zasiłku) socjalnego, określa w swej treści decyzja wójta Gminy. Maksymalna wysokość stypendium szkolnego za jeden miesiąc wynosi aktualnie 248 zł, minimalna – 100 zł.

Wniosek o przyznanie stypendium można otrzymać w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy w Teresinie, a także pobrać ze strony BIP Gminy Teresin  http://bip.teresin.pl/.

Z treści wniosku oraz załączonych zaświadczeń/oświadczeń powinien wynikać dokładny stan majątkowy rodziny ucznia. W sytuacjach wyjątkowych czy skomplikowanych należy sytuację rodzinną wyjaśnić w załączonym oświadczeniu.

Do wniosku należy dołączyć:

– zaświadczenia dokumentujące dochody rodziców lub prawnych opiekunów ucznia z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku,

– dokumenty potwierdzające dochody rodziców lub prawnych opiekunów z tytułu świadczeń emerytalno-rentowych z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku,

– aktualne zaświadczenie o bezrobociu z Powiatowego Urzędu Pracy oraz ewentualnym pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych,

– zaświadczenie/oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

– informacja o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych (decyzja w sprawie ustalenia zobowiązania podatkowego lub zaświadczenie o stanie majątkowym) – można uzyskać w Urzędzie Gminy Teresin, ul. Zielona 20, I piętro, pokój nr 12 lub oświadczenie o nieposiadaniu gospodarstwa rolnego na terytorium Polski,

– zaświadczenia o spełnianiu innych kryteriów, np. że w rodzinie występuje niepełnosprawność itp.,

– w przypadku uzyskiwania innych niż wymienione wyżej dochodów i niemożliwości ich udokumentowania, jak również w przypadku nieuzyskiwania dochodów – należy złożyć stosowne oświadczenie (formularz OŚ-5.2).

Wnioski po wypełnieniu powinny być potwierdzone przez:

– dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń,

– komórkę Ewidencji Ludności Urzędu Gminy w Teresinie.

Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy w Teresinie w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2021 r., zaś w przypadku uczniów szkół, w których rok szkolny rozpoczyna się 1 października – do 15 października 2021 r.

Wypłata stypendium nastąpi po otrzymaniu pozytywnej decyzji i po złożeniu stosownych faktur lub rachunków potwierdzających poniesione wydatki na cele edukacyjne (np. podręczniki, przybory szkolne, pomoce naukowe itp.)

Pełnomocnik ds. oświaty, Bogusław Bęzel

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz