Absolutorium dla wójta gminy Iłów

15 lipca 2021 roku rozpoczęło się XLI posiedzenie Sesji Rady Gminy Iłów, podczas którego z powodów technicznych Przewodniczący Rady Gminy ogłosił przerwę do dnia 22 lipca 2021 roku.

Po wznowieniu sesji Katarzyna Michalska – sekretarz Gminy, przedstawiła Raport o stanie Gminy Iłów za 2020 rok. Omówiono m.in. stan demograficzny, projekty przeprowadzone w Gminie z wraz z wyróżnieniem wysokości uzyskanych dofinansowań, jak również projekty inwestycyjne przeprowadzone ze środków własnych. W Raporcie znalazły się również informacje o Funduszu Sołeckim, Klubie Senior+, Ochotniczych Strażach Pożarnych, stanie mienia, gospodarce mieszkaniowej i komunalnej, gospodarce odpadami. Raport można pobrać ze strony Internetowej www.ilow.pl.

Podsumowując Raport, wójt Jan Kraśniewski podziękował wszystkim, którzy włączyli się w jego przygotowanie – przede wszystkim sekretarz Katarzynie Michalskiej. Wójt podkreślił, że mimo trudnego roku pandemii, realizowane były inwestycje, pisane projekty, a Urząd Gminy w Iłowie zawsze był dostępny dla mieszkańców. Następnie prowadzona była debata dot. przygotowanego Raportu. Były podziękowania, pochwały, jak również niewielkie uwagi dot. Raportu.

Po zakończonej debacie podjęto głosowanie Uchwały w sprawie udzielenia wójtowi wotum zaufania. Głosowanie zakończyło się wynikiem „za” – 6 głosów, „wstrzymuję się” – 1 głos, „przeciw” – 7 głosów.

W wyniku głosowania wójt Jan Kraśniewski nie otrzymał wotum zaufania. Następnie sprawozdanie finansowe za 2020 rok oraz pozytywną opinię RIO przedstawiła skarbnik Gminy Agnieszka Brzeska. Kolejnym ważnym z głosowań było podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. W wyniku głosowania wójt Jan Kraśniewski uzyskał absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok – „za” głosowało 11 radnych, wstrzymało się od głosu 3 radnych.

Pozytywną informacją wójt Jan Kraśniewski podzielił się pod koniec sesji – w sprawach różnych. Jolanta Gonta – starosta Powiatu Sochaczewskiego, w oficjalnym piśmie zaproponowała w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład zgłoszenie wniosku na remont drogi powiatowej nr 3808W Iłów – Wszeliwy. Wkład własny Gminy Iłów wyniósłby 109 949,61 zł, co stanowi 2,5 procenta wartości inwestycji. Deklaracja zainwestowania wkładu własnego została przyjęta przez wszystkich radnych jednogłośnie. W sesji brały udział również radne powiatu sochaczewskiego Wanda Dragan i Aneta Roskosz.

Nagranie z Sesji dostępne jest w systemie Rada na stronie internetowej www.ilow.pl

Gmina Iłów

 

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz