Absolutoria na finiszu

Czerwiec w gminach, to gorączkowy czas podsumowań, debat nad raportami o stanie gmin i głosowania nad udzieleniem wójtom absolutoriów za wykonanie budżetu za ubiegły rok. W niemal wszystkich gminach powiatu sochaczewskiego wójtowie otrzymali absolutoria jednogłośnie. Głosowanie czeka jeszcze radnych w Iłowie.

 W gminie Brochów, Sochaczew, Teresin i Rybno już do połowy czerwca odbyły się sesje absolutoryjne. Radni głosowali jednogłośnie za udzieleniem poparcia wójtom. Jednocześnie w gminach przyjęto i przegłosowano doroczne raporty o stanie gminy za ubiegły rok. Debaty nie odbyły się, choć mieszkańcom przedstawiono propozycje udziału w nich, to jednak zgłoszenia nie wpłynęły.

Nie tylko absolutorium

W gminie Nowa Sucha sesja odbyła się 28 czerwca. W jej trakcie radni zostali zapoznani z raportem o stanie gminy i przegłosowali wotum zaufania dla wójta.

Maciej Mońka, wójt gminy Nowa Sucha, przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz z działalności i wykorzystania przyznanych środków z budżetu gminy dla jednostek OSP. Po przedstawieniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy, radni zgodnie przegłosowali udzielenie wójtowi absolutorium za ubiegły rok.

Następnym punktem sesji były korekty w bieżącym budżecie i zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej, wynikające z otrzymanych dotacji. Radni przegłosowali też udzielenie pomocy finansowej na rzecz Powiatu Sochaczewskiego, dotyczącej przekazania środków na inwestycje drogowe, oraz uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu i zgodę na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu, nieruchomości gminnych. Ważną uchwałą dla gminy było określenie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Nowa Sucha.

 O budżecie i ściekach

Także 28 czerwca Rada Gminy Kampinos, po zapoznaniu się z raportem o stanie gminy, udzieliła Monice Ciurzyńskiej – wójtowi gminy Kampinos, wotum zaufanie za rok 2020. Następnie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 roku i opinii RIO, radni przegłosowali jednogłośnie udzielenie absolutorium z tytułu wykonania budżetu przez wójta w 2020 roku.

Kolejnymi punktami sesji poza zmianami w budżecie tegorocznym i WPF, była uchwała w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Kampinos wraz z przekazaniem go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.

Podczas sesji odbyło się też pożegnanie Magdaleny Tomczak, długoletniej kierowniczki Urzędu Stanu Cywilnego w Kampinosie, która przeszła na emeryturę. Radni podziękowali jej kwiatami, a urząd drobnymi upominkami.

Również jednogłośnie radni gminy Wyszogód poparli 29 czerwca burmistrza Iwonę Gortat. Jednym z głównych punktów porządku obrad było przedstawienie raportu o stanie gminy i miasta Wyszogród za rok 2020. Rada przyjęła raport i udzieliła jednogłośnie burmistrzowi wotum zaufania. Radni po wysłuchaniu opinii RIO, także jednogłośnie udzielili jej absolutorim.

Na koniec radni pożegnali Barbarę Kopańską – skarbnika gminy i miasta Wyszogród, która odeszła z początkiem lipca na emeryturę. Nowym skarbnikiem będzie Bogumiła Laskowska – dotychczasowy pracownik z działu finansów i budżetu Urzędu Gminy i Miasta w Wyszogrodzie.

Po raz pierwszy od ogłoszenia pandemii na sesji pojawili się sołtysi i przedstawiciele jednostek podległych urzędowi miasta i gminy.

Bogumiła Nowak

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz