Zarząd Powiatu z absolutorium

Podczas XXIII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, która odbyła się w poniedziałek, 14 czerwca br. Zarząd Powiatu na czele ze starostą Jolantą Gonta otrzymał absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020. Stosowną uchwałę w tej sprawie Rada Powiatu podjęła zdecydowaną większością głosów – 16 „za”, 1 „przeciw” i przy 3 „wstrzymujących się”.

Absolutorium to jeden z najistotniejszych ustawowych środków kontroli Rady Powiatu nad działalnością Zarządu. Rada ocenia pracę organu wykonawczego – Zarządu – w zakresie działalności finansowej powiatu. Zarząd Powiatu przedstawia sprawozdanie finansowe za poprzedni rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu. Wniosek absolutoryjny jest przedstawiany Regionalnej Izbie Obrachunkowej, która go opiniuje.

Podczas sesji absolutoryjnej radni zapoznali się z opinią RIO dotyczącą sprawozdania z wykonania planu dochodów i wydatków oraz opinią dotyczącą wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium. Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu sochaczewskiego za 2020 rok i przedstawiła Radzie Powiatu wniosek o udzieleniu Zarządowi absolutorium.

Wykonanie budżetu zyskało też pozytywną opinię składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie zespół w Płocku. Uchwalony przez Radę Powiatu plan, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację dochodów ogółem w wysokości 106.723.957,12 zł. Dochody wykonano w kwocie 114.351.000,85 zł, co stanowi 107,15 % planu. W sprawozdaniach nie stwierdzono przekroczenia planu wydatków. Teresa Pawelak, skarbnik powiatu, poinformowała, iż ubiegłoroczny budżet powiatu zamknął się nadwyżką w kwocie ponad 7 mln zł.

Serdecznie dziękuję w imieniu całego Zarządu Powiatu. Uzyskanie absolutorium stanowi efekt naszej wspólnej pracy. To radni, każdy z państwa, w rozmowie z mieszkańcami może się pochwalić, że powiat w tej kadencji dokonuje inwestycji o milionowych wartościach, rozbudowujemy ważny most, za chwilę zbudujemy nową przeprawę, wzniesiemy halę sportową przy Osiemdziesiątce. To nasza wspólna praca, za którą bardzo jeszcze raz dziękuję – mówiła tuż po podjęciu uchwały starosta Jolanta Gonta – Udanie współpracujemy z innymi samorządami, to ważne. Dziś, byłam przy podpisaniu umowy na przekazanie dużej dotacji w kwocie ponad 3 milionów złotych z budżetu samorządu Mazowsza na termomodernizację szpitala. Powiat do tego zadania dokłada 1,2 miliona. Tempo inwestycji jest naprawdę duże i w znacznej mierze wynika ze zgodnej współpracy z innymi samorządami, ze wsparcia rządowego, o które tak zabiega minister Maciej Małecki. Dziękuję nie tylko Zarządowi Powiatu, nie tylko radnym, ale także pracownikom. Przygotowanie dobrych wniosków, projektów, inwestycji, ich finansowania, księgowania wymaga ogromu wysiłku i pracy dużego grona osób, z których większość jest tu na sali. Jeszcze raz bardzo dziękuję – dodała starosta.

Udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu oznacza, że budżet, w tym wydatki powiatu, realizowane były prawidłowo i nie budziły zastrzeżeń organów kontrolnych. Poprzez przyjęcie tej uchwały aprobuje się jednocześnie sprawozdanie z wykonania budżetu, choćby pod kątem poprawności rachunkowej. Ocena dla Zarządu Powiatu wyrażona w absolutorium jest jednocześnie oceną rzetelności pracy wydziałów i jednostek podległych powiatowi.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz